Adjungerad adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära 49%

ANSLAG

 • Anslås 2017-10-04
 • Nedtas 2017-10-26
 • Dnr GIH 2017/351

Angående anställning som adjungerad lärare

Rektor Karin Larsén har den 3 oktober 2017 beslutat att anställa Anna Bjerkefors, som adjungerad lärare under perioden 2017-10-03 - 2019-03-31.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 26 oktober 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 4 oktober 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Adjungerad adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (49 %)

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Anställningen som adjungerad lärare med titeln adjungerad adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära har ett huvudsakligt fokus mot biomekanik och motorisk kontroll inklusive forskningsmetodik. I ämnesområdet ingår speciellt att kunna integrera och använda kunskaper för att hantera komplexa frågeställningar inom biomekanik och motorisk kontroll för idrotts- och vardagsrörelser.

Undervisningen med dess forskningsanknytning omfattar olika temaområden såsom biomekanik grundläggande teori, mät- och analysmetoder och tillämpning av resultat. Här ingår även motorisk kontroll av viljemässiga rörelser vid prestation och träning samt mätmetoder som exempelvis kinematik, EMG och styrkemätning. Centralt är att kunna anknyta till forskningsläge, användande av testmetoder, teori, samt koppling mellan teori och praktisk idrott.

Innehavaren av anställningen förväntas delta i forskningsprojekt inom ämnet idrottsvetenskap, med inriktning mot bland annat rörelselära.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår arbetsuppgifter såsom undervisning och medverkan i forskningsprojekt, och handledning av självständiga arbeten. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt magisterexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område
 • visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet med inriktning mot rörelselära, biomekanik och motorisk kontroll, men även forskningsmetodik,
 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom rörelselära, biomekanik och motorisk kontroll samt forskningsmetodik inom högre utbildning,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning inom rörelselära, biomekanik och motorisk kontroll samt forskningsmetodik, inklusive fysisk aktivitet för olika målgrupper,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt,
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag,
 • stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga av kunskapsspridning och att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 18 månader från tillträdesdatum, dock längst till och med 2019-03-31, med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden är motsvarande 49 % av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Eva Andersson tel. 0739 – 946 00 34 eller prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 538 02 och Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 538 17

Ansökan

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format.

Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, eventuella vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska högst 10 skrifter åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan elektroniskt,
 • förslag på minst två referenspersoner.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings­kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/351 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 25 september 2017.