Adjungerad adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (rörelse och dans) 20%

ANSLAG

Anslås: 2018-02-01
Nedtas: 2017-02-22
Dnr: GIH 2017/535

Angående tjänsten som Adjunkt i idrottslära (rörelse och dans).

Prefekt Suzanne Lundvall har den 1 februari 2018 beslutat att avbryta anställningsförfarandet till rubricerad befattning.

En myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas enligt Anställningsförordningen § 21.

Beslut i detta ärende har fattats av Prefekt Suzanne Lundvall efter föredragning av HR-administratör Susanne Löthman.

 

Stockholm den 1 februari 2018

Susanne Löthman
HR-administratör

 


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Adjungerad adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (rörelse och dans)20 %

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

Anställningen som adjungerad lärare med titeln adjungerad adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning rörelse och dans har ett huvudsakligt fokus mot rörelsekommunikation, estetik och expressiv dans. Undervisningen kan omfatta grund- och avancerad nivå på samtliga GIH:s samtliga program. Anställningen som adjungerad lärare syftar till att tillföra sådan kompetens normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet, genom anställning, företag eller motsvarande.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår arbetsuppgifter såsom undervisning och medverkan i planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Vidare kan kursadministrativa uppgifter ingå samt kursutveckling. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt en danspedagogisk examen
 • visat pedagogisk skicklighet

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning inom området estetik och expressiv dans,
 • stor vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och med företrädare för undervisningsfältet
 • stor vikt läggs vid förmåga till engagemang och att ta eget ansvar,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 18 månader från tillträdesdatum 2018-01-01 eller efter överenskommelse, dock längst till och med 2019-06-30. Sysselsättningsgraden är motsvarande 20 % av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Marie Nyberg tel.

0739 – 946 00 34 eller prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, eventuella vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över eventuella publikationer vilka ska medsändas ansökan elektroniskt,
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings­kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/535 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 27/12 2017.