Information om undervisning och examination till dig som är student

Information till dig som är student om undervisning och examination under tiden då coronaviruset sprids.

For information in English for students follow this link

Uppdatering 2020-03-20:

 • Nytt innehåll finns under All undervisning

Övergripande

Nya rekommendationer har kommit.

Regeringens beslut den 17 mars 2020, innebär en rekommendation att bedriva distansutbildning, det vill säga att inte fortsätta med campusförlagd utbildning vid högskola eller universitet. Rekommendationen gäller tillsvidare.

All undervisning

 • Information om hur respektive delkurs förs över till digital undervisning kommer att förmedlas av delkursansvarig. Det är via Canvas som besked om uppläggningen av studierna kommer att kommuniceras. Delkursansvarig, i samråd med lärarna, arbetar med att snarast möjligt få fram ett alternativt upplägg av undervisningen.
 • Vi ber om ert tålamod. Har du någon mycket akut fråga så kontakta respektive delkursansvarig.
 • Praktik i form av verksamhetsförlagd praktik (VFU) i skolan ska genomföras givet de förutsättningar som nu gäller med distansundervisning på gymnasieskolor. Utbildningsledaren kommer ge mer information löpande, se dokumenten nedan.
 • Till dig student som ska göra VFU under VT20
 • Till dig som handleder GIH:s VFU-studenter

Examinationer

Olika former av digitala examinationer kommer att ersätta tidigare campusförlagda examinationer till dess nya rekommendationer kommer.

GIH:s lokaler

 • GIH stänger sina lokaler för externa gäster och hyresgäster.
 • Gymmet stängs.
 • Övriga lokaler är öppna för medarbetare och studerande. OBS! lokalerna är öppna för självstudier ej för undervisning.
 • Du som student bör noga överväga behovet av att resa till GIH och vistas i våra lokaler.
 • Receptionen kommer att vara öppen, liksom biblioteket, enligt angivna tider.
 • Biblioteket är också tillgängligt digitalt.
 • Kontinuerliga bedömningar görs av närmaste chef kring vilka lärare/medarbetare som kan och bör arbeta hemifrån.

___________________________________________________________________________________________

Information regarding education and examination to you as a student

Information to you as a student about education and examination during the time the corona virus spreads.   

Update 2020-03-17: 

 • New heading: All teaching
 • New heading: GIH's premises
 • New information under General information
 • New information under Examinations

General information

New recommendations have arrived.

The Government's decision on March 17, 2020, entails a recommendation to conduct distance education, that is, not to continue with campus-based education at a college or university. The recommendation applies so far.

All teaching

 • Information about how each module will be transferred to digital teaching will be communicated by the course coordinator. It is via Canvas that communication about the organization of the studies will be communicated.
 • We ask for your patience. If you have any very urgent questions please contact the respective course coordinator.
 • Internships in the form of operational placement internships in the school shall be implemented given the conditions that now apply with distance education in upper secondary schools.The education leader will provide more information about this.

Examinations 

Various forms of digital examinations will replace previous campus-placed examinations until its new recommendations come.

GIH:s premises

 • GIH closes its premises for external guests and tenants.
 • The gym closes.
 • Other premises are open to employees and students. Attention! the premises are open for self-study not for teaching.
 • You as a student should carefully consider the need to travel to GIH and stay in our premises.
 • The reception will be open, as will the library, according to specified times
 • The library is also available digitally.
 • Continuous assessments are made by the immediate supervisor about which teachers / staff can and should work from home.