Information om coronaviruset till medarbetare och studenter

For information to staff and students in English about the coronavirus, follow this link.

Uppdateringar:

 • Nytt innehåll under GIH:s lokaler 2020-05-20
 • Ny länk till föreskrifter under Mer information 2020-05-20
 • Borttaget innehåll Aktiviteter för allmänheten 2020-04-29
 • Ändrad ordning på innehåll 2020-04-29
 • Nytt innehåll under Ledningen följer utvecklingen 2020-04-29

Ledningen följer utvecklingen

Högskoleledningen följer löpande utvecklingen gällande coronaviruset via ansvariga myndigheter t ex Folkhälsomyndigheten och samlad myndighetsinformation på Krisinformation.se.

Information till medarbetare och studenter uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning, men det är viktigt att du själv håller dig uppdaterad då situationen kan förändras snabbt.

Vi förstår att studenter och medarbetare känner oro över situationen. Vi uppmanar medarbetare och studenter att följa riktlinjerna nedan.

Övergripande information från GIH både mejlas ut och publiceras här på den externa webbplatsen gih.se. Studentkåren ger gärna studenterna stöd och hjälp.

GIH:s lokaler

Med anledning av den senaste händelseutvecklingen avseende coronaviruset så gäller följande:

 • Lokalerna stängs för GIH:s hyresgäster till och med 10 augusti, sen följer nytt besked.
 • GIH håller myndighetsöppet i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. GIH:s beslutade myndighetstid är kl. 10-12.
 • GIH tar emot besök från enskilda via receptionen, men är i övrigt inte öppet för allmänheten.
 • Lokalerna är öppna för medarbetare och studenter. Observera att lokalerna är öppna för självstudier, ej för undervisning. 
 • Tillträde till biblioteket begränsas till lärare och studenter (dörren öppnas med hjälp av "blipp"). Biblioteket har begränsad service under den här tiden, läs mer på www.gih.se/nyacoronaviruset_biblioteket.
 • Lokalerna är stängda för studenterna på helgerna.
 • Restaurangen på GIH har stängt.
 • Gymmet har stängt.

Utbildning och forskning

GIH fortsätter att bedriva utbildning och forskning. Utbildningen sker på distans. Mer detaljerad information finner du på sidan Information om undervisning och examination till dig som är student.

Smittskydd

 • Enligt smittskyddslagen ska var och en genom "uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder" medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
 • Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, och att stanna hemma om man känner sig sjuk.
 • Stanna hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Läs mer på Vårdguidens sida Om att stanna hemma

Medarbetare

 • Medarbetare uppmuntras att i möjligaste mån arbeta hemifrån efter överenskommelse med närmaste chef.
 • Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen, med vissa förbehåll, läs mer på AFA försäkring.
 • Om du har frågor kring sjukskrivning och vård av barn under denna period, läs mer på Försäkringskassan.se.

Resor och hantering efter resor

Internationella resor

Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Läs mer på regeringskansliets sida Utlandsresor – avrådan för alla länder. GIH avråder därmed från alla internationella tjänsteresor.

Nationella resor

Vi uppmanar våra medarbetare att vara restriktiva med nationella resor och att inför varje resa fundera på resans nödvändighet samt göra en avstämning med närmsta chef.

Mer information

För information om utbrottet och råd rekommenderas i första hand att söka information via ansvariga myndigheter via följande källor:

Frågor 

Har du frågor? Som medarbetare – ställ dem till din närmsta chef. Som student – ställ dem till prefekten.


Information for staff and students about the coronavirus

 

Updates:

 • New content about Premises 2020-05-20
 • Removed content Activities for the public 2020-04-29 
 • Changed order for content 2020-04-29
 • New content about The management continously monitors 2014-04-29

The management continuously monitors 

The university management continuously monitors the development of the coronavirus via the responsible authorities eg. Public Health Authority and the Emergency information from Swedish authorities at Krisinformation.se.

Information for staff and students is constantly being updated based on the development of the spread of infection, but it is important that you keep yourself updated as the situation can change quickly.

We understand that students and staff are concerned about the situation. We encourage staff and students to follow the guidelines below.

Overall information from GIH is both e-mailed and published here on the external website gih.se. The Student Union is willing to give the students support and help.

Premises

Due to the latest development of the corona virus, the following applies:

 • The premises will be closed to GIH's tenants until August 10, then a new message will follow.
 • GIH will hold public office in accordance with the provisions of the Public Administration Act. GIH's decided time of public office is 10-12 am.
 • GIH will receive visits from individuals via the reception, but will not be open to the public.
 • The premises will continue to be open to staff and students. Please note that the premises are open for self-study, not for teaching.
 • Access to the library is limited to teachers and students. The library has limited service during this time, read more at www.gih.se/nyacoronaviruset_biblioteket .
 • The premises are closed at the weekends for the students.
 • The restaurant at GIH is closed.
 • The gym at GIH is closed.

Education and research

GIH continues to conduct education and research. Education will be distance learning. More detailed information can be found at the Information regarding education and examination to you as a student.

Disease prevention

 • According to the Infectious Diseases Act, each person, through "attention and reasonable precautionary measures", must contribute to preventing the spread of infectious diseases.
 • Everyone is urged to pay attention to symptoms, and to stay home if you feel ill.
 • Stay at home for at least two more days after you become symptom-free.

Employees

 • Employees are encouraged that when work permits to work from home upon agreement with the nearest manager. 
 • For homework, work injury insurance applies, subject to certain conditions, read more on AFA insurance. (Use the translation in your browser)
 • If you have questions about sick leave and care of children during this period, read more at Försäkringskassan.se.

Travel and handling after travel

International travel

Due to the widespread spread of the corona virus and the rapidly changing and uncertain situation that exists for travelers, the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary trips to all countries. GIH thus discourages all international business trips.

National travel

We encourage our employees to be restrictive with national travel and to consider the necessity of the trip before each trip and to make a reconciliation with the nearest manager.

More information

For information about the outbreak and advice, it is primarily recommended to seek information from responsible authorities through the following sources: 

Questions 

Do you have any questions? As employees – ask your nearest manager. As a student – ask  the prefect.

Adress till denna sida/ Address to this site www.gih.se/nyacoronaviruset