Sjukdomsrisken minskar om du höjer konditionen

Nyheten publicerad | 2019-04-15

Bild på Elin Ekblom Bak

Under den europeiska konferensen EuroPrevent som arrangeras av det europeiska hjärtsällskapet, ESC, presenterade docent Elin Ekblom Bak nya resultat från HPI-gruppens forskning på GIH. I den enskilt största populationen hittills, studerades köns- och åldersspecifika samband mellan kondition och risken att drabbas av sjukdom och förtida död. Resultaten utgår från ett abstract och är preliminära resultat.

Det finns ett direkt samband mellan din kondition och risken att drabbas av sjukdom och förtida död. Soffpotatisarna har mest att tjäna, och för första gången har forskarna nu ett mått på hur mycket risken minskar i takt med att din kondition förbättras.

Att förbättra sin kondition behöver vare sig vara krångligt, tråkigt eller svårt. Ålder, kön eller hur din kondition är från början, spelar inte heller någon roll. För om du bättrar på konditionen minskar risken avsevärt att drabbas av sjukdom och för att du lämnar jordelivet i förtid.

Hundratusentals svenskar

Att fysisk aktivitet och en god kondition är bra för hälsan i allmänhet och för hjärthälsan i synnerhet är knappast någon nyhet. Om, och i så fall hur, detta varierar mellan kvinnor och män i olika åldrar och om det finns en tydlig gräns över vilken ingen mer riskminskning ses har dock varit mer oklart.

För att ta reda på mer utgick Elin Ekblom Bak och hennes kollegor från 316 137 personer i åldrarna 18-74 år som via företagshälsovården hade fått sin första hälsoundersökning i Sverige mellan åren 1995 och 2015. För att ta reda på personernas kondition utgick forskarna från ett cykeltest som kan ge ett mått på den maximala mängd syre som kroppen kan tillgodose sig. Den maximala syreupptagningsförmågan, eller VO2max, används som ett mått på det vi till vardags kallar för "kondition".

Minskad risk för både män och kvinnor

Från befintliga register hämtade forskarna sedan uppgifter om dödsfall (oavsett orsak), samt kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt, kärlkramp och hjärninfarkt mellan åren 1995 och 2015.
– Aldrig tidigare har en sådan här stor enskild studie med både kvinnor och män i olika åldrar undersökt detta. Den riskminskning vi ser är densamma för både kvinnor och män och oavsett ålder. Vi ser också att risken för sjukdom och död är avsevärt högre om du har dålig kondition jämfört med om du har en bättre, säger Elin Ekblom Bak som är docent i idrottsvetenskap vid GIH och en av forskarna bakom studien.

Blågult flås

– Det syntes tydligt att risken är högre bland dem med sämre kondition, jämfört bland dem med bättre syreupptagningsförmåga, säger Elin Ekblom Bak.

Det visade sig att risken för att dö under perioden eller drabbas av en kardiovaskulär händelse minskade med 2,8 respektive 3,2 procent för varje milliliter den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) ökade individerna emellan. För personer med riktig dålig kondition var riskminskningen ännu större: 9 procent. Nyttan med en förbättrad syreupptagningsförmåga syntes bland både kvinnor och män, i alla åldersgrupper.
– Det fanns dessutom ingen platå eller "tak" för riskminskningen. Ju bättre kondition, desto lägre var risken för sjukdom och död, säger Elin Ekblom Bak.

Artiklar som är baserade på ett detta abtract har publicerats i 40 svenska tidningar och flera internationella medier.