Tommy Gustafsson avliden

Nyheten publicerad | 2009-10-14

Efter en tids sjukdom har doktorand Tommy Gustafsson gått bort vid 47 års ålder.

Tommy, som först gjort karriär inom armén, påbörjade år 2000 lärarutbildning med inriktning mot ämnena idrott och hälsa samt historia vid Högskolan Dalarna i Falun.

Under utbildningstiden visade det sig att Tommy hade både intresse och fallenhet för att bedriva idrottspedagogisk forskning. Han skrev en kandidatuppsats med titeln "Idrottsämnet i gymnasieskolan. En analys av styrningsmentaliteten i tre kursplaner för idrottsämnet 1933-1994", där han studerade synen på eleven i 1900-talets statliga kursplaner för skolans kroppsövningsämne.

Efter avslutad lärarutbildning etablerade Tommy kontakt med forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur vid Lärarhögskolan i Stockholm. Denna forskningsgrupp leddes då av professor Lars-Magnus Engström, som hade blivit kontaktad av Försvarsmaktens Idrotts- och friskvårdsenhet gällande en utprövning av en ny modell för fysik träning av anställda inom försvaret.

Uppdraget gick till Tommy, som hade de optimala förutsättningarna att fullfölja detta uppdrag. Kvalitén på den rapport som avslutade projektet, jämte hans tidigare arbeten, banade väg för Tommy in i forskarutbildningen. Han antogs i mars 2005.

Tommys forskningsintresse i avhandlingsprojektet handlade dels om hur man rent generellt kan förstå samhällets oro över barns och ungdomars ökande vikt, dels hur man specifikt ska tolka idrottsrörelsen och politikers intresse för barns och ungdomars fysiska aktivitet i skolan.

2005 erhöll Tommy forskningsmedel från Riksidrottsförbundet (RF) för utvärdering av det så kallade "Handslaget", en särskild satsning från statens sida på barn- och ungdomsidrott.

Projektet "Idrottsrörelsens samverkan med skolan inom ramen för Handslaget", som genomfördes i samarbete med lektor Birgitta Fagrell, syftade till att utvärdera idrottsrörelsens intensifierade samarbete med skolan inom ramen för Handslaget i relation till implementeringen av daglig fysisk aktivitet i grundskolan. Studien var tänkt att ingå som en del i avhandlingen.

Tommy var anställd som projektassistent på halvtid vid GIH från och med den 1 september 2004 till och med den 30 september 2008. Den 1 oktober 2008 anställdes Tommy som doktorand vid GIH efter att forsknings- och utbildningsnämnden bedömt att han kommit halvvägs med sina doktorandstudier.

Under sin tid som doktorand vid GIH var Tommy en stor tillgång för forskningsgruppen. Han hade förmågan att kombinera arbetet som forskare, ett arbete han genomförde med framgång och integritet, med stor omsorg om sina två barn och ett rikt idrottsliv.

Det var i samband med en forskarutbildningskurs i Örebro i december 2008 som Tommy blev akut sjuk och förd till sjukhus. Diagnosen cancer slog oss alla med bestörtning. Under den följande tiden hade Tommy en osvikligt positiv inställning till att klara av sjukdomen. I samband med starten av höstterminen 2009 planerade han att återuppta forskarstudierna en bit in på terminen.

Tyvärr hann sjukdomen ikapp Tommy och till vår stora sorg får han nu aldrig tillfälle att avsluta ett lovande och mycket viktigt avhandlingsprojekt. Vi sörjer en god vän och kamrat och en kunnig kollega.

Lars-Magnus Engström, Birgitta Fagrell, Håkan Larsson