Halvtidsseminarium

Vid GIH tillämpas halvtidsseminarium efter motsvarande två års heltidsstudier. Tidpunkten är inte beroende av antalet publicerade artiklar eller framtagna manuskript. Seminariet syftar till att säkerställa att lärandemålen för utbildning på forskarnivå är på väg att uppnås och utgör inte en formell examination.

Doktoranden ansöker hos FFN om att genomföra halvtidsseminariet. Blanketten finns på intranätet. Det finns också en checklista för halvtidsseminariet där alla steg som måste tas för att genomföra seminariet finns med. Checklista för halvtidskontroll

Till seminariet utses två granskare, en extern och en intern. Granskarna ska vara disputerade och minst en ska vara docentkompetent. De utses av FFN efter förslag från handledaren och ska sakna jäv i förhållande både till doktorand och till handledare.Granskarna ska göra en skriftlig bedömning av arbetets progression och möjligheten för doktoranden att slutföra arbetet inom den stipulerade studietiden.

Innan seminariet ska samtliga obligatoriska kurser i den individuella studieplanen vara avklarade. Inför seminariet ska doktoranden skriftligt sammanfatta de hittills uppnådda resultaten, samt ge en översiktlig beskrivning av planerna för det fortsatta arbetet. Den skriftliga sammanfattningen ska omfatta mellan 5 och 20 sidor. Publicerade arbeten eller arbeten i manusform bifogas som bilaga. Förutom den skriftliga sammanfattningen ska följande handlingar bifogas:

individuell studieplan,

vederbörliga kopior på etiska tillstånd från forskningsetisk nämnd,

sammanställning av avklarade kurser med bifogade verifikationer.

Vid seminariet gör doktoranden en muntlig presentation samt försvarar sitt arbete.

Undantag från krav på halvtidsseminarium ges för doktorander som har, eller har för avsikt att avlägga, en licentiatexamen i idrottsvetenskap.