Internationalisering

Till en väl fungerande forskningsmiljö hör samverkan och utbyte med det internationella forskarsamfundet.

Ledningen vid GIH är angelägen om att tillgodose behovet av internationalisering inom forskning och utbildning på forskarnivå och ger olika former av stöd till det. Vid GIH ges finansiellt stöd till forskningsaktiva personer, inklusive doktorander, för internationell samverkan genom:

  • kostnadstäckning för språkgranskning och kostnader i samband med publicering av vetenskapliga artiklar på engelska i internationella tidskrifter, 
  • presentation av forskningsresultat vid internationella kongresser/symposier, 
  • forskningsvistelser utomlands av forskare och forskarstuderande vid GIH, 
  • vistelser av gästforskare vid GIH, 
  • samverkan inom internationella forskningsprojekt och andra nätverkssamarbeten.