Indragning av resurser för doktorand

Om en doktorand åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen kan rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktoranden och handledarna ges möjlighet att yttra sig. Rektors beslut måste vara skriftligt och motiverat. Beslutet kan överklagas. Resurserna får dock inte dras in för tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. Om resurserna för utbildningen har dragits in kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser.