Handledning för doktorander

Minst två handledare utses av FFN i samband med antagningen. En av dessa utses till huvudhandledare. Valet av handledare ska präglas av omsorg om doktorandens forskningsprocess.

Huvudhandledaren ska vara professor eller docent och minst en av handledarna ska vara tillsvidareanställd på minst 40 procent vid GIH. Om anställningen som doktorand finansieras av GIH ska huvudhandledaren vara tillsvidareanställd på minst 40 procent vid GIH. Genomgången handledarutbildning eller motsvarande är ett krav för huvudhandledarskap. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte rektor beslutar något annat. I den individuella studieplanen anges hur mycket tid och under vilka former handledningen ska ske samt arbetsfördelningen mellan handledarna. Flera handledare kan engageras under utbildningens gång och under delar av utbildningen kan också externa experter anlitas med specifik ämneskompetens.

Arbetsfördelning mellan huvudhandledare och handledare

Huvudhandledaren är den person som tillsammans med doktoranden utarbetar planer för och på andra sätt bidrar till den enskilde doktorandens utbildning på forskarnivå. Övriga handledare har till uppgift att tillsammans med huvudhandledare stödja och hjälpa doktoranden med avhandlingsarbetet. Det är väsentligt att huvudhandledare och övriga handledare har en samarbetsinriktad och tydlig relation.

Handledningstid

Handledning för utbildning på forskarnivå ska omfatta minst 100 klocktimmar per läsår och heltidsdoktorand, fördelat mellan huvudhandledare och handledare. Om doktorandens aktivitet är lägre än 100 procent reduceras tiden för handledning i motsvarande grad. Fördelningen av handledningstid mellan huvudhandledare och handledare kan variera över tid och bestäms av FFN vid den årliga revideringen av den individuella studieplanen.

I handledningstiden ingår den tid som handledare och doktorand träffas och arbetar med doktorandens utbildning, t.ex. planering av kurs‐ och konferensdeltagande, uppläggning av projekt, dataanalys, resultattolkning och rapportskrivande. I handledningstiden ingår även arbete med textgranskning, upprättande och uppföljning av individuell studieplan och planering av seminarier samt disputation/licentiatseminarium.

Tid för handledning ska inkluderas i handledarnas ordinarie arbetstid. Handledning ska ges kontinuerligt, vara behovsanpassad och spridas under terminerna alltefter behov. Den kan variera över tid, men minst en gång per år ska doktorand och handledare tillsammans följa upp och planera utbildningen samt rapportera det till FFN.

En doktorands rätt till handledning kvarstår under utbildningen, även efter de fyra år (för en heltidsdoktorand) respektive åtta år (för en halvtidsdoktorand) så länge inte rektor med stöd av högskoleförordningen beslutar något annat. Handledningens omfattning ska då regleras i förhållande till doktorandens aktivitet och justeras i den individuella studieplanen. En doktorand kan alltså inte förlora denna rätt på något annat sätt än genom att rektor fattar ett särskilt beslut om det i den för sådana fall föreskrivna ordningen.

Byte av handledare

Om samarbetet mellan handledare och doktorand ändrar riktning eller inte fungerar har doktoranden rätt att byta handledare. Om en privat relation uppstår mellan handledare och doktorand måste handledaren omedelbart avsäga sig handledarskapet då risken för jäv är överhängande. En doktorand som begär det ska få byta handledare. Om problem som inte kan lösas inom handledarrelationen uppstår under utbildningstiden kan handledare eller doktorand ta upp frågan med FFN. Ytterst ansvariga för handledningssituationen är FFN och rektor. Byte av handledare sker i samråd med FFN som beslutar om ny handledare. Bytet ska diskuteras på ett för alla parter prestigefritt sätt. Det ska hela tiden vara doktorandens utbildning som står i fokus. I det fall doktoranden p.g.a. handledarbytet inte kan genomföra studierna inom den utsatta tiden kan FFN besluta om att förlänga doktorandens anställning så att studierna kan genomföras.

Allmänt om handledningen

Handledningen är ett kvalificerat och professionellt arbete med syfte att uppfylla examensmålen för licentiat‐ och doktorsexamen och att ge doktoranderna högkvalitativ utbildning. Vid GIH ska handledningens kvalitet säkerställas genom regelbundet återkommande utvärderingar och uppföljning av dessa samt kompetensutveckling av handledare. Forskningshandläggaren är sammankallande för ett forum för handledare där diskussioner och kompetensutveckling sker. Det är viktigt att doktoranden och handledarna har ett stort förtroende för varandra. Handledaren och doktoranden måste kunna ställa krav på varandra. Att vara medveten om åtskillnad mellan privata relationer och handledarrelationen är av stor betydelse för handledningens kvalitet.

Ansvarsfördelning mellan FFN, handledare och doktorand

FFN ansvarar för följande när det gäller handledning:

att kraven för handledarskapet uppfylls,

• att fastställa minst två handledare varav en som huvudhandledare i samband med antagningen,

• att utreda och vidta eventuella åtgärder i de fall doktorand och handledare inte är överens om att de uppfyller sina åtaganden,

• att fastställa och följa upp individuella studieplaner,

• att vidta åtgärder i de fall uppföljningen av de individuella studieplanerna visar på behov av förändringar,

• att byte av handledare utreds och genomförs efter begäran av doktorand,

• att besluta om byte av handledare. Om någon av FFN:s ledamöter är handledaren ska denne inte delta i nämndens beslut,

• att fördela arbetstiden för huvudhandledare och handledare,

• att säkerställa att handledare deltar i pedagogisk utbildning för handledning.

När det gäller handledning vid GIH ska:

• handledarna uppfylla sina åtaganden enligt Högskoleförordningen och de regler som gäller för handledning vid GIH,

• huvudhandledaren godkänna avhandlingsarbetets inriktning i samråd med doktoranden,

• huvudhandledaren tillsammans med doktorand tillse att kurser och andra moment genomförs som det specificerats i allmän och individuell studieplan,

• huvudhandledaren upprätta individuell studieplan tillsammans med doktoranden,

• huvudhandledaren ansvara för att den individuella studieplanen följs upp och revideras för respektive doktorand,

• huvudhandledare ansvara för att upprätta forskningsplan för avhandlingsarbetet tillsammans med doktoranden,

• övrig handledare bistå huvudhandledare och i hög grad bidra till avhandlingsprojektet,

• övrig handledare komplettera den vetenskapliga kompetensen inom avhandlingsprojektet,

• samtliga handledare förmedla och ge råd till nationella och internationella kontakter och verka för att doktoranden ges möjlighet till studiebesök och konferensresor.

Vid GIH ska doktoranden:

• upprätta den individuella studieplanen tillsammans med huvudhandledaren,

• ansvara för att kurser och andra moment genomförs som det specificerats i både allmän och individuell studieplan,

• upprätta forskningsplan för avhandlingsarbetet tillsammans med huvudhandledare,

• följa upp och revidera den individuella studieplanen tillsammans med huvudhandledaren,

• medverka till att rapportera in kurspoäng till Ladok i takt med att delmålen i den individuella studieplanen uppnås.

• rapportera in aktivitetsgrad till forskningshandläggaren.

Indragning av rätten till handledarskap

Vid välgrundad misstanke om att en handledare åsidosätter sina skyldigheter ska FFN uppmärksammas på det och en prövning ske. I samband med prövningen ska både doktorander och handledare ges möjlighet att yttra sig. Om det kan slås fast att en handledare har åsidosatt sina skyldigheter i väsentlig utsträckning kan FFN efter samråd med rektor besluta om indragen rätt till handledarskap. Rätten till handledarskap kan återfås, om det efter förnyad prövning kan slås fast att handledaren har nya förutsättningar, och därmed kan uppfylla sina skyldigheter.