Betyg och bedömning

Samtliga prov som ingår i utbildning på forskarnivå vid GIH bedöms enligt det betygsystem som högskolan föreskriver. Betygen anges med något av uttrycken godkänd eller underkänd.

Kurser

För varje kurs i utbildningen utser FFN en särskild examinator. Examinator fastställer betygen på kursdeltagarna. Examinationen sker på det sätt som föreskrivs i kursplanen.

Doktorsavhandlingar

I samband med disputation utser FFN, efter förslag från handledaren, en betygsnämnd som fastställer betyget på avhandlingen. Betyget grundar sig dels på den skriftliga avhandlingen, dels på det muntliga försvaret av densamma vid en offentlig disputation med opponent.

Licentiatuppsatser

I samband med licentiatuppsatsseminarium utser FFN, efter förslag från handledaren, en examinator som fastställer betyget på uppsatsen. Bedömningen grundar sig dels på den uppsatsen, dels på den muntliga framställningen och diskussionen vid ett offentligt licentiatseminarium med opponent.

Rapportering av betyg

Examinator respektive ordförande i betygsnämnd ansvarar för att betyg rapporteras till utbildnings‐ och forskningsavdelningen inom en vecka efter avslutad examination. Utbildnings‐ och forskningsavdelningen ansvarar därefter för att uppgifterna registreras i Ladok inom en vecka efter erhållet underlag från examinator respektive ordförande i betygsnämnd.

Tillgodoräkning

Tillgodoräkning inom utbildning på forskarnivå sker i samband med utformandet eller uppföljningen av den individuella studieplanen. Kurser som ska ingå i doktorandens utbildning skrivs in i den individuella studieplanen. Det gäller både tillgodoräknandet av kurser på avancerad nivå som genomförts innan eller under utbildning på forskarnivå och kurser på forskarnivå som läses vid annan högskola inom eller utom landet. Studerande kan även på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet.

För att doktoranden ska få tillgodoräknandet inlagt i Ladok är det viktigt att lämna in resultatintyg eller kursbevis samt i förekommande fall kursplan till forskningshandläggaren.