Anvisningar för individuell studieplan för utbildning på forskarnivå

Den individuella studieplanen ska utarbetas i samråd mellan doktoranden och handledarna. Den ska föreläggas Forsknings‐ och forskarutbildningsnämnden (FFN) i samband med antagning till utbildning på forskarnivå vid GIH.

FFN fastställer den individuella studieplanen i samband med antagning till utbildningen. Den individuella studieplanen följs upp årligen genom en skriftlig rapport från doktoranden och huvudhandledaren ställd till FFN. Utbildningsledaren ansvarar för uppföljningen.

För vidare instruktioner, se Anvisningar för individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap.