Ansvars- och beslutsordning

Gymnastik‐och idrottshögskolans besluts- och beredningsstruktur redovisar vilka organ och befattningshavare som får fatta beslut för GIH:s räkning samt vilka beslut de får fatta

Högskolestyrelsen (HS) fattar beslut om GIH:s strategiska plan och tar ett specifikt ansvar för utbildning på forskarnivå genom att besluta om inrättande och avvecklande av utbildning på forskarnivå och forskarutbildningsämnen. HS tar även ett löpande ansvar för utbildningen i samband med fastställande av årsredovisning, verksamhetsplan och budgetunderlag.

HS får information om utbildningen fortlöpande genom rektors återkommande rapportering till HS sammanträden. HS fattar beslut om åtgärdsprogram av övergripande natur, där även betydande finansiering kan krävas, samt följer upp utbildningen genom verksamhetsutvecklingsprocessen.

Rektor följer upp all utbildning vid GIH årligen i enlighet med det övergripande systemet för kvalitetsarbetet. Systemet innefattar även utbildning på forskarnivå. Genom verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljning inom ramen för verksamhetsutvecklingsprocessen sker uppföljningen av utbildningens förutsättningar och måluppfyllelse. Rektor håller sig även informerad om utbildningen regelbundet genom FFN:s mötesprotokoll och vid överläggningar i ledningsgruppen.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnd

Vid GIH ska det finnas en Forsknings- och forskarutbildningsnämnd (FFN) med ansvar för all forskning respektive all utbildning på forskarnivå som bedrivs vid GIH. Nämnden ska inom sitt ansvarsområde planera, samordna och kvalitetssäkra utbildning på forskarnivå samt lämna underlag till rektor och högskolestyrelse för deras beslut i dessa frågor. Nämnderna yttrar sig i frågor inom ansvarsområdet som i övrigt är av principiell vikt.

FFN ska ha det övergripande kvalitetsansvaret för utbildning på forskarnivå vid GIH. FFN lämnar också förslag till Högskolestyrelsen om inrättande av forskarutbildningsämnen, fastställer allmänna studieplaner samt fattar beslut om antagning av doktorander, utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd vid disputation, m.m. Dock får frågor om indragning av rätt till handledning och andra resurser för doktorand inte delegeras av rektor. Vid beslut om delegation av frågor inom utbildning på forskarnivå ska hänsyn tas till rättssäkerheten hos studerande på forskarnivå samt till nämndens möjlighet att utöva tillsyn över utbildningen.

Utbildningsledare för utbildning på forskarnivå

Vid GIH ska det finnas en utbildningsledare för utbildning på forskarnivå. Utbildningsledarens uppgift är att samordna forskarutbildningen och vara ett stöd för doktorander i olika utbildningsrelaterade frågor.

Institution/prefekt

Institutionen har ett operativt ansvar samt ett arbetsgivaransvar när det gäller ärenden som rör utbildningen på forskarnivå. Prefekten ansvarar därmed för att verksamheten genomförs inom ramen för gällande lagar, förordningar och lokala styrdokument.

Handläggare för forskning och utbildning på forskarnivå

Vid Utbildnings‐ och forskningsavdelningen ska det finnas en kvalificerad handläggare för forskning och utbildning på forskarnivå. Handläggaren ska vara huvudföredragande i FFN.