Laborativa metoder inom fysiologi: Grundläggande biokemiska laboratorieanalyser av vävnadsprover 4,5 hp

Kursplan

Innehåll

Denna forskarkurs är en praktisk laborativ kurs med individuellt upplägg där deltagaren ska lära sig teoretisk bakgrund, laborativ metodik, hantering av utrustning samt säkerhet och risker vid laboratoriearbete.

Kursen behandlar säkerhetsrisker och de färdigheter som krävs för att förhålla sig till dessa vid laboratoriearbete och den teoretiska bakgrunden till olika analysmetoder.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå. Särskild behöriget för kursen är grundläggande teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter i laboratoriearbete (pipettering, vägning av kemikalier, blanda lösningar justera pH) eller motsvarande.

Urval

Företräde ges för antagna till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kurstid

Kursen läses individuellt. Kontakta kursansvarig för upplägg.

Kurstakt

Kursen läses individuellt. Kontakta kursansvarig för upplägg.

Kursansvarig

Ingen uppgift.

Anmälan

Anmälningsblankett

Det är viktigt att du som inte är antagen till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid GIH skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

Registrator@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626

114 86 Stockholm