Laborativa metoder inom biomekanik: elektromyografi, 4,5 hp

Kursplan 

Innehåll

Kursen är en praktisk laborativ kurs med individuellt upplägg där deltagaren självständigt ska studera teori och metod, auskultera på och under handledning praktisera säkerhetstänkande, hantera utrustning, datainsamling och analys.

Kursen erbjuds doktorander som behöver EMG metoder för genomförande av sitt forskningsprojekt. Kursen ger teoretiska och praktiska vetenskapliga kunskaper för självständigt arbete i laboratoriemiljö.

Examinationen består av en inlämningsuppgift där doktoranden problematiserar kring intern och extern validitet av EMG-metoden i relation till sitt eget avhandlingsarbete. Uppgiften ska presenteras muntligt under ett seminarium.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet för forskarnivå (3).

Särskild behörighet

Idrottsvetenskaplig ämneskurs, 15 högskolepoäng (FOIDVÄK), eller motsvarande.

Kurstid

Ingen uppgift

Kurstakt

Ingen uppgift

Kursansvarig

Professor Toni Arndt

Anmälan

Anmälan görs på blankett.

Anmälningsblankett(icon)

Det är viktigt att du skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

Registrator@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626

114 86 Stockholm