Idrottsvetenskap II, 7,5 hp

Kursplan

Innehåll

Kursen är organiserad kring en seminarieserie som behandlar följande innehåll:

  • idrottsforskningens organisation
  • idrottsvetenskaplig forskning och metodik inom olika inriktningar, en översikt
  •             - fysisk aktivitet och hälsa
  •             - kultur och lärande
  •             - prestation och träning
  • fördjupning inom någon av de tre ovan nämnda inriktningarna.

Vid kurstillfällena varvas introducerande föreläsningar med fördjupade seminarier kring kurslitteraturen. Temana idrottsforskningens organisation respektive idrottsvetenskaplig forskning och metodik inom olika inriktningar är gemensamma för samtliga kursdeltagare. I samband med fördjupningen väljer kursdeltagarna mellan någon av de tre inriktningarna. Kursen innefattar också besök i GIH:s olika forskningsmiljöer.

Kursen är obligatorisk inom utbildningen på forskarnivå vid GIH. Den utgör den andra gemensamma kursen av två inom utbildningen. Innehållet bygger vidare på den vetenskapliga skolning som studenten har tillägnat sig under sina studier på avancerad nivå.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap.

Urval

Företräde ges till doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kurstid

2016-11-08--2016-11-30

Kurstakt

50 procent

Kursansvarig

Professor Toni Arndt

Anmälan

Anmälningsblankett

Det är viktigt att du skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

Registrator@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626

114 86 Stockholm