Idrottsvetenskap I, 7,5 hp

Kursplan

Innehåll

Kursen är organiserad kring en seminarieserie som behandlar följande innehåll:

  • - vetenskapshistoria
  • - vetenskapsteori
  • - idrottsvetenskapens framväxt, villkor och ändamål
  • - forskningsetik
  • - studiedesign
  • - forskning med kvalitativa och kvantitativa data

Varje kurstillfälle inleds med en bredare orientering i form av en föreläsning kring det aktuella temat. Föreläsningen följs av ett litteraturseminarium. Strukturen på seminariet upprättas gemensamt av lärare och kursdeltagare mot bakgrund av de frågor som uppstått dels i samband med läsningen av den kurslitteratur som är knuten till det aktuella temat, dels i samband med den inledande föreläsningen.

Kursen är obligatorisk inom utbildningen på forskarnivå vid GIH. Den utgör den första gemensamma kursen av två inom utbildningen. Innehållet bygger vidare på den vetenskapliga skolning som studenten har tillägnat sig under sina studier på avancerad nivå. Kursens innehåll fokuserar på idrottsvetenskapens villkor samt forskningsetik och forskningskommunikation.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap. Läs mer om behörighetskraven på sidan Ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval

I det fall antalet sökande överskrider det antal som kan erbjudas studieplats ges förtur till de som är antagna till utbildning på forskarnivå vid GIH.

Kurstid

Ingen uppgift.

Kurstakt

50 %

Kursansvarig

Professor Håkan Larsson

Anmälan

Anmälningsblankett

20 augusti 2013.

Det är viktigt att du skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

Registrator@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626

114 86 Stockholm