Idrott och hälsa - nuläge och status, 7,5 hp

Kursplan

Innehåll

Kursen ingår i utbildning på forskarnivå vid Gymnastik- och idrottshögskolan och är obligatorisk för lärare i idrott och hälsa som är antagna till forskarskolan i idrott och hälsas didaktik och forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare.

Kursen innefattar en seminarieserie med introducerande föreläsningar och uppföljande litteraturseminarier kring kursens tre teman, nuläget i idrott och hälsa (physical education) i skola och lärarutbildning, olika teoretiska ansatser i studiet av ämnet respektive olika perspektiv på hälsa, kropp och genus i samband med idrott och hälsa. Till varje kursträff hör specifik litteratur som ska vara inläst av kursdeltagaren innan kursträffen.

Kursen utgör den första gemensamma kursen av två inom forskarskolorna. Innehållet bygger vidare på den vetenskapliga skolning som kursdeltagaren har tillägnat sig under sina studier på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå. Kursen läses inom Forskarskolan idrott och hälsas didaktik som ges vid GIH.

Kurstid

Ingen uppgift.

Kurstakt

Ingen uppgift.

Kursansvarig

Professor Håkan Larsson

Anmälan

Anmälningsblankett

Det är viktigt att du skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

Registrator@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626

114 86 Stockholm