Idrott och hälsa - ämnesdidaktik, 7,5 hp

Kursplan

Innehåll

Kursen innefattar introducerande föreläsningar och uppföljande litteraturseminarier kring kursens tre teman, lärande och bedömning i idrott och hälsa, didaktik och idrottsdidaktik respektive att vara lärare och undervisa i idrott och hälsa.

Kursen behandlar olika aspekter av undervisning och lärande inom det idrottsdidaktiska fältet. Doktoranderna kommer lära sig en kritisk och konstruktiv hållning till idrottsdidaktiska forskningstraditioner med särskilt avseende på frågor om undervisning och lärande. De ska också kunna föra en kritisk diskussion kring undervisning och lärande i idrott och hälsa utifrån centrala begrepp och teorier samt ge förslag på hur dessa skulle kunna utforskas. Efter genomförd kurs ska dokktoranderna kunna dra metodologiska konsekvenser av olika sätt att formulera idrottsdidaktiska forskningsfrågor.

Kursen är obligatorisk för lärare i idrott och hälsa som är antagna till forskarskolan i idrott och hälsas didaktik. Innehållet bygger vidare på den vetenskapliga skolning som kursdeltagaren har tillägnat sig under sina studier på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå. Kursen läses inom Forskarskolan idrott och hälsas didaktik som ges vid GIH.

Kurstid

Ingen uppgift.

Kurstakt

Ingen uppgift.

Kursansvarig

Professor Håkan Larsson

Anmälan

Anmälningsblankett

Det är viktigt att du skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

Registrator@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626

114 86 Stockholm