Forskningsmetod, kvalitativa data, 7,5 hp

Kursplan

Innehåll

Kursen bygger vidare på den samhällsvetenskapliga forskning och de metodansatser som presenterats i samband med kurserna Idrottsvetenskap 1 och 2. Den innefattar en seminarieserie kring metodologi och laborativa övningar där kvalitativa datainsamlingstekniker prövas och diskuteras. Seminarieserien behandlar följande teman:

  • forskning med kvalitativa data, vetenskapsteoretiska grunder,
  • forskning med kvalitativa data, metodologier (etnografisk metodansats, diskursanalys och narrativ metod),
  • forskningsetiska frågor i samband med forskning med kvalitativa data och
  • praktiknära utbildningsforskning och forskning om lärande.

De laborativa övningarna behandlar följande tekniker, av vilka kursdeltagaren väljer att fördjupa sig i en: intervjuer, observationer, videofilmning och dokumentstudier. Varje kursdeltagare genomför en ”mini-studie” där vald metodologi och datainsamlingsteknik tillämpas. Mini-studien presenteras i en mindre rapport som inkluderar en meta-reflektion över vald metod och framställningen av forskningsresultaten.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Kurstid

Ingen uppgift.

Kurstakt

Ingen uppgift.

Kursansvarig

Professor Håkan Larsson

Anmälan

Anmälningsblankett

Det är viktigt att du skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

Registrator@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626

114 86 Stockholm