Fördjupade litteraturstudier inom idrottsvetenskap, 7,5 hp

Kursplan

Innehåll

Kursen genomförs individuellt där doktorandens uppgift är att precisera och färdigställa en forskningsöversikt om cirka tio sidor. Doktoranden ska självständigt välja ut den litteratur som ska ligga till grund för arbetet. Huvudhandledare och handledare ska stödja doktoranden i arbetet. Kursen avslutas med ett seminarium där doktoranden dels får synpunkter på forskningsöversikten, dels får svara på frågor kring kopplingarna till det egna avhandlingsprojektet. Forskningsöversikten författas på svenska eller på engelska i syfte att efter examinationen utgöra grunden till en review-artikel.

Behörighetskrav

Doktoranden ska ha grundläggande behörighet för forskarnivå och ska ha avslutat idrottsvetenskaplig ämneskurs, (FOIDVÄK) och idrottsvetenskap II, (FOIDV2) eller motsvarande.

Kurstid

Ingen uppgift

Kurstakt

Ingen uppgift

Kursansvarig

Huvudhandledaren

Anmälan

Anmälningsblankett(icon)

Det är viktigt att du skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

Registrator@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626

114 86 Stockholm