Det idrottsvetenskapliga samtalet I-IV, 1,5 hp

Kursplan

Innehåll

Doktoranden deltar regelbundet, minst fem gånger per år under pågående utbildning, i det idrottsvetenskapliga seminariet och deltar där aktivt i det vetenskapliga samtalet.

Kursen examineras i form av att doktoranden, i samband med forskningsseminarier, visar prov på förmåga att diskutera forskningens samhälleliga och vetenskapliga betydelse, originalitet, vetenskapliga kvalitet, genomförande och slutsatser i egen och andras forskning. Doktoranden ska också visa prov på förmåga att kritiskt granska och bedöma forskning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för forskarnivå. Kursen ges för doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid GIH.

Kurstid

Kursen genomförs under hela utbildningen

Kurstakt

Ingen uppgift

Kursansvarig

Professor Toni Arndt

Anmälan

Ingen anmälan krävs.

 

(ico