Datahantering för doktorander, 3 hp

Kursplan

Om kursen

Utbildningen behandlar datahantering inom vetenskaplig forskning. Med datahantering menas hur forskningsmaterialet hanteras, organiseras och struktureras under hela forskningsprocessen, redan från projektplaneringen.

Utbildningen introducerar begrepp och metoder som är centrala inom datahantering, såsom datahanteringsplan, mappstruktur, datasäkerhet, dokumentation, juridik och etik, versionering, arkivering och långtidsbevarande, samt tillgängliggörande.

Kursen bedrivs under två arbetsdagar med stöd av personal från Svensk Nationell Datatjänst.

Den innefattar centrala aspekter inom datahantering, fördjupade sessioner inom datahantering samt genomgång av juridiska aspekter i forskning. Deltagarna förväntas inför kursstart ha läst in kurslitteraturen. Undervisningsspråket är svenska.

Examinationen på kursen görs genom att deltagarna skriver en datahanteringsplan utifrån sitt eget forskningsprojekt, inklusive en analys av datahanteringsmomentens relevans för forskningsmaterialet. Därmed behandlar kursen även fördjupade kunskaper inom respektive deltagares forskningsprojekt avseende förmågan att arbeta med och presentera omfattande kvantitativt och/eller kvalitativt forskningsmaterial.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande baseras urvalet på tagna poäng på utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid GIH.

Kurstid

Ingen uppgift.

Kurstakt

Ingen uppgift.

Kursansvarig

Ingen uppgift.

Anmälan

Anmälningsblankett

Det är viktigt att du skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

  • Registrator@gih.se
  • Gymnastik- och idrottshögskolan
  • Box 5626
    114 86 Stockholm