Biomekanik och motorisk kontroll, 15 hp

Kursplan 

Innehåll

Kursen är en valbar kurs inom utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap. centrala teman är: 

  • – Grundläggande matematisk och mekanisk teori.
  • – Motorisk kontroll av viljemässiga rörelser: Från nervcell till beteende.
  • – Grundläggande mät- och analysmetoder för kraft, rörelse, nerv- och muskelfunktion.
  • – Tillämpning av resultat inom relevanta forskningsområden exempelvis inom idrott och hälsa.

I centrum för kursen står anknytning till forskningsläge, användande av testmetoder, teorianknytning, samt koppling mellan teori och praktisk idrott.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och demonstrationer. De studerande ska individuellt genomföra en litteraturstudie inom ett självvalt område som redovisas och diskuteras muntligt inom gruppen. De studerande skall parvis genomföra en praktisk laboration inom självvalt område. Genomförande och resultat redovisas muntligt inom gruppen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet för forskarnivå (3).

Särskild behörighet

Idrottsvetenskaplig ämneskurs, 15 högskolepoäng (FOIDVÄK), eller motsvarande.

Kurstid

VT 2019

Kurstakt

Ingen uppgift

Kursansvarig

Professor Toni Arndt

Anmälan

Anmälan görs på blankett.

Anmälningsblankett(icon)

Det är viktigt att du skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

Registrator@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626

114 86 Stockholm