Att söka forskningsanslag, 3 hp

 Kursplan

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar och seminarier. Kursen inleds med föreläsningar om olika anslagsgivare, hur en anslagsansökan är upplagd, hur anslagsansökningar bedöms och vad som krävs för att skriva en bra ansökan.

Kursdeltagare ska skriva en egen anslagsansökan relaterad till sitt forskningsprojekt. Under seminarier ska kursdeltagaren presentera sin anslagsansökan inför gruppen, samt diskutera övriga kursdeltagares anslagsansökningar. Som avslutning ska kursdeltagaren presentera sitt forskningsprojekt och besvara frågor från en grupp forskare.

Syftet med kursen är att informera doktoranderna om olika anslagsgivare och deras fokusområden. De ska efter genomgången kurs kunna skriva ansökningar om forskningsmedel med vetenskaplig noggranhet på ett kritiskt och självständigt sätt i förhållande till utlysningen samt kunna granska och värdera andras sådana arbeten. De ska också kunna presentera sin ansökan om forskningsanslag för en granskningsnämnd och kunna bemöta eventuella frågor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande baseras urvalet på tagna poäng på utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid GIH.

Kurstid

Ingen uppgift.

Kurstakt

Ingen uppgift.

Kursansvarig

Ingen uppgift.

Anmälan

Anmälningsblankett

Det är viktigt att du skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

Registrator@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626

114 86 Stockholm