Forskarskolan FIHD

Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) stöds av Vetenskapsrådet och genomförs i samverkan mellan Gymnastik- och idrottshögskolan samt Göteborgs, Malmö och Örebro universitet.

FIHD ingår i regeringens satsning på forskning och kompetenshöjning och ska bidra till att utveckla lärares didaktiska kompetens i ämnet idrott och hälsa. Forskarskolan erbjuder undervisande lärare möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå.

Forskning för utveckling

FIHD syftar till att vinna kunskap om de didaktiska utmaningar som är relaterade till genomförande av daglig rörelse i skolor, inklusive undervisning i ämnet idrott och hälsa. Fram till idag har drygt tiotal lärare i idrott och hälsa tagit en licentiatexamen.

Flera av dem arbetar som lektorer i skolan med undervisning och utvecklingsarbete med ett kommunövergripande ansvar. Detta har medfört att kompetensen för skolutveckling har höjts avsevärt.

Information

För mer information satsningen, kontakta forskarskolans vetenskaplige ledare: