Forskarskolan FIHD

Ta chansen – bli en forskande lärare

Var med och utveckla framtidens undervisning i idrott och hälsa!

Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) stöds av Vetenskapsrådet och genomförs i samverkan mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) samt Göteborgs, Malmö och Örebro universitet. FIHD ingår i regeringens satsning på forskning och kompetenshöjning och ska bidra till att utveckla lärares didaktiska kompetens i ämnet idrott och hälsa. Forskarskolan erbjuder undervisande lärare möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå.

Forskning för utveckling

FIHD syftar till att vinna kunskap om de didaktiska utmaningar som är relaterade till genomförande av daglig rörelse i skolor, inklusive undervisning i ämnet idrott och hälsa. Fram till idag har 14 lärare i idrott och hälsa tagit en licentiatexamen. Flera av dem arbetar som lektorer i skolan med undervisning och utvecklingsarbete med ett kommunövergripande ansvar. Detta har medfört att kompetensen för skolutveckling har höjts avsevärt.

Ny möjlighet att ansluta till FIHD

Våren 2019 finns det nya möjligheter för lärare i idrott och hälsa att anmäla intresse för deltagande i forskarskolan. För att sedan kunna ansluta till forskarskolan krävs att du har lärarexamen eller motsvarande och är antagen till forskarutbildning vid något av partnerlärosätena.

Antagning till utbildning på forskarnivå, med anslutning till forskarskolan, förutsätter att:

  1. du har grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå, dvs har
    a. avlagt en examen på avancerad nivå,
    b. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, 
    c. eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  2. du har stöd från din skolhuvudman att bedriva forskarstudier tre arbetsdagar i veckan under tre och ett halvt år (eller på minst 50 procent av heltid under fyra år). Goda argument för lärares deltagande i forskarskolan finner du här. När du ansöker till forskarskolan ska du bifoga ett intyg från din skolhuvudman som du kan ladda ner här. 

Forskarskolans verksamhet beräknas starta i september 2019.

Information

För mer information satsningen, kontakta forskarskolans vetenskaplige ledare:

Du kan även kontakta representanter för något av övriga partnerlärosäten:

Intresseanmälan

Intresseanmälan skickas till hakan.larsson@gih.se