Kvalitetsgranskning inför licentiatseminarium och disputation

Mot slutet av avhandlingsarbetet kvalitetsgranskas avhandlings- och uppsatsutkastet i syfte att ge doktorand och handledare en bedömning av omfång och kvalitet på avhandlingen eller uppsatsen.

I fallet med sammanläggningsavhandling eller uppsats avser granskningen de ingående delarbetena och ett utkast till avhandlingens ramberättelse (s.k. ”kappa”). I fallet med monografi avser granskningen ett manuskript där avhandlingens eller uppsatsens alla delar ingår. Granskningen inför disputation genomförs av tre sakkunniga (två sakkunniga inför licentiatseminarium) med minst docentkompetens, där minst en sakkunnig ska vara extern. Sakkunniga, vilka utses av FFN efter förslag från huvudhandledaren, ska sakna jäv i förhållande till både doktorand och handledare. Sakkunniga lämnar en skriftlig bedömning av arbetets omfång och kvalitet utifrån FFN:s anvisningar. Sammanfattningen ska innehålla tillstyrkan till disputation eller licentiatseminarium eller avrådan om inte avhandlingsutkastet motsvarar GIH:s krav för doktors- eller licentiatexamen. Avrådan ska innehålla förslag till vilka kompletteringar/förändringar som erfordras för att uppnå examensmålen.