Framställande av avhandling

Det är mycket praktiskt att tänka på för den som ska disputera eller skriva en licentiatuppsats. Här kan du ta del av både övergripande regler och få hjälp med mallar och anvisningar.

Övergripande riktlinjer

Utgivning vid GIH

De avhandlingar som ges ut vid GIH ska enligt forskar- och forskarutbildningsnämndens beslut ha ett enhetligt omslag och utseende. Omslaget, som endast får användas till doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser, har anpassats till högskolans visuella identitet.

Digitalportal för produktion av boken

GIH har avtal med digitaltryckeriet US-AB på KTH. Avhandlingens delar skapas via en digitalportal för tryck som doktoranden loggar in i via deras hemsida www.us-ab.com, den så kallade "doktorandportalen".  Läs mer på sidan "Inför licentiatseminarium eller disputation".

Avhandlingens delar

Bokformatet är 170 x 240 mm (G5). Formen följer högskolans visuella identitet och har olika färger för

 • doktorsavhandlingar (blå)
 • licentiatuppsatser (grå eller gula)

Boken kommer att bestå av tre delar:

 1. inlaga (innehåll)
 2. omslag
 3. ett löst spikblad

Inlaga

Det finns en wordmall i dotx för inlagan, den så kallade "kappan", som doktoranden ska använda. Obs! Läs anvisningarna innan mallen börjar användas, allt för att inte du som doktorand ska behöva göra om arbete.

Gå till sidan "Dokument för slutförande" för att nå wordmallen och anvisningarna:

 • Anvisningar för avhandlingsmallen
 • Wordmall i dotx för avhandlingar

Omslag

Om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska välj den engelska mallen för omslag i doktorandportalen för tryck via www.us-ab.com.

Följande text ska finnas på omslaget:

 • Framsida: avhandlingens rubrik och underrubrik, författarens namn, och texten ”Doktorsavhandling vid Gymnastik- och idrottshögskolan” eller ” Doctoral Thesis at GIH - The Swedish School of Sport and Health Sciences”.
 • Rygg: författarens namn och avhandlingens huvudrubrik, samt årtal.
 • Baksida: en baksidestext om avhandlingens innehåll och allmänna forskningsbakgrund, på mellan 1400 tecken och 1650 tecken inklusive mellanslag. Författartext med bild på cirka 600 - 630 tecken inkl mellanslag, texten kan förutom uppgifter om författaren också ange handledare etc. Om avhandlingsarbetet skett i samarbete med annat lärosäte/myndighet kan detta anges i baksidestexten, och samarbetspartnerns logotyp och namn placeras på angiven plats.

Omslagets framsida kan ha en bild med fast placering. Bilden ska vara högupplöst, minst 300 dpi i eps- , tiff- eller jpg-format. Var noga vid val av bild så att bilden håller rätt upplösning.

Väljer du som doktorand att inte ha bild kommer GIH:s emblem användas. Se exempel längre ned på sidan.

När du skrivit in de uppgifter som behövs för omslaget kan du ladda ned en pdf-fil på omslaget för förhandsgranskning, utan att beställa tryck just då.

Om du skriver en licentiatuppsats så kan du skapa hela avhandlingen som pdf-fil i portalen, kopiera upp den på GIH och sen återvända till tryckeriportalen efter uppsatsen är godkänd och då trycka boken i G5-format.

Spikblad med abstract

Spikbladet skapas som en pdf genom den elektroniska registreringen i DIVA, se mer information på sidan "Inför licentiatseminarium eller disputation".

Bladet ligger löst i bokens första del och har litet mindre mått - 155 x 225 mm - än bokens format. Gå till sidan "Dokument för slutförande" för att se exempelfilen "Spikblad utseende".

Abstractet ska vara på engelska och maximalt omfatta 2 500 tecken (med blanksteg). Utöver "Title" ska abstractet, som en löpande text utan rubriker, innehålla de fyra delarna: 

 1. background
 2. material and methods
 3. results and discussion
 4. conclusions 

För tryckning av spikblad gå till "Skicka spikblad" i vår avhandlingsportal på www.us-ab.com. Det kan skickas in strax efter avhandlingens färdigställande, och kan då faktureras tillsammans.

Frågor

För frågor kring tidplan och finansiering:
Kontakta forskningshandläggare Camilla Norrbin.

För frågor angående registrering i Diva:
Kontakta bibliotekarie Karin Jäppinen.

För frågor angående omslag:
Kontakta profilansvarige Sofie Kierkegaard.

För frågor om tryck:
Kontakta upphandlingsansvarige Fredrik Nilsson.

Exempel på omslag

Fler exempel på omslag.

Här finns fler exempel på omslag.

Adress till denna sida är www.gih.se/avhandlingsmall

Omslagsexempel

Omslagsexempel avhandlingar
Se exempel på hur omslag till GIH:s avhandlingar kan se ut

Fler omslag och färger