Examensbevis doktors- och licentiatexamen

Alla som avlägger doktors- eller licentiatexamen vid GIH får ett examensbevis på svenska och engelska

Examensbevist utgör det officiella dokumentet som intygar genomgången utbildning på forskarnivå med godkänd doktors- eller licentiatexamen i idrottsvetenskap vid GIH. Detta examensbevis kan bara skrivas ut i ett original. Om originalet förkommer kan GIH endast tillhandahålla en kopia.

I examensbeviset framgår ämne, avhandlingens titel och vilka kurser och poäng som ingår i examen. Om en kurs har godkänts vid en annan högskola än GIH framgår det vilken högskola som har godkänt kursen. Motsvarande gäller om en del av utbildningen till en examen på forskarnivå har godkänts vid en annan högskola än GIH. Till examensbeviset bifogas en engelskspråkig bilaga, Diploma Supplement, som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet och är tänkt att underlätta erkännandet av högskoleutbildningar inom Europa och i andra delar av världen.