Disputation för doktorsexamen

Inför disputation lämnar doktoranden och huvudhandledaren gemensamt in en ansökan om disputation till FFN

Ansökan görs på avsedd blankett (se nedan). FFN utser en ansvarig inom nämnden som har till uppgift att tillse att de regler som finns vid GIH för examination efterlevs. Efter mottagen ansökan om disputation kontrolleras att:

 • de obligatoriska momenten inom utbildningen på forskarnivå vid GIH är avklarade,
 • avhandlingen uppfyller högskoleförordningens och GIH:s formella krav,
 • studieplanen har följts och att etiska riktlinjer efterlevts,
 • betygsnämndsledamöter och opponent har relevant expertis och är ojäviga.

Gå till Intranätet>Nämnder>FFN>Utbildning på forskarnivå  för att nå ansökningsblanketten: 

 • Ansökan om disputation

Beslut om tid och plats för disputation

Tid och plats för disputationen beslutas av GIH:s rektor och tillkännages senast i samband med avhandlingens ”spikning”. Spikning av avhandling och disputation bör i normalfallet genomföras under terminstid om inga särskilda skäl föreligger.

Avhandlingens offentliggörande genom ”spikning”

Tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras genom så kallad ”spikning”. Praktiska detaljer för spikningsprocessen återfinns på GIH:s webbplats. Vid tillkännagivandet ska doktorsavhandlingen finnas tillgänglig vid GIH i ett tillräckligt antal exemplar för att det ska vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av avhandlingen inför disputationen. FFN beslutar om minsta antal exemplar av avhandlingen inför disputationen och om ersättning för kostnaderna för framställning av upplagan. Ansökan om stöd sker enligt anvisningar om medel för publiceringsstöd.

Doktoranden ska låta trycka minst 100 exemplar av avhandlingen (inklusive plikt-, arkiv- och biblioteksexemplar, samt exemplar att dela ut vid spikning och disputation, sprida bland idrottsvetenskapliga institutioner i Norden och för egen del).

Senast samma dag som spikningen genomförs ska avhandlingen även sändas till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande. Avhandlingen offentliggörs även genom att GIH:s kommunikatör informerar om avhandlingen, internt till studenter och personal på GIH, till alla universitet och högskolor inom Stockholmsområdet samt till vissa universitet och högskolor i andra delar av landet som har närliggande verksamhet samt till tidningsredaktioner genom att sända ut ett pressmeddelande med en sammanfattning på svenska och engelska.

Betygsnämnd och opponent

Vid disputationen ska det finnas en opponent och en betygsnämnd, vilka utses av FFN efter förslag från handledaren. Opponenten är minst docentkompetent och verksam inom relevant forskningsområde vid ett annat lärosäte än GIH. Huvudhandledaren har i uppgift att informera en opponent som inte är förtrogen med proceduren vid svensk disputation om de krav och förväntningar som GIH ställer på den. Betygsnämnden består av tre docentkompetenta ledamöter, varav minst en ska vara professor. I det fallet att opponenten inte är professor ska minst två av ledamöterna vara professor. Två av ledamöterna i betygsnämnden ska utses bland lärare/forskare vid annan högskola/annat forskningsinstitut än GIH, den tredje ledamoten utses bland lärare/forskare vid GIH om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger ska dessa motiveras i dokumentet ”Ansökan om disputation". Ledamöterna i betygsnämnden ska sakna jäv i förhållande både till doktorand och till handledare. Betygsnämnden ska utse ordförande inom sig. Ordförande ska inte vara respondentens huvudhandledare eller handledare eftersom ordförande kan behöva tjänstgöra som betygsledamot i händelse av förhinder för någon av de ordinarie ledamöterna i betygsnämnden.

Disputationen

Disputationen leds av en ordförande som i normalfallet är ämnets äldsta professor. Betyg för doktorsavhandlingen beslutas av betygsnämnden. Hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av densamma. Opponent och handledare har rätt att närvara vid betygsnämndens sammanträde och delta i överläggningarna men inte i besluten. En disputation kan godkännas eller underkännas. Majoritetsbeslut gäller.

För doktorsexamen ska doktoranden:

 • visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och
 • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.
 • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete,
 • med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och
 • visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
 • visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och
 • visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.