Avläggande av licentiatexamen

Inför licentiatseminarium lämnar doktoranden och huvudhandledaren gemensamt in en ansökan till FFN

Ansökan görs på avsedd blankett (se nedan). FFN utser en ansvarig inom nämnden som har till uppgift att tillse att de regler som finns vid GIH för examination efterlevs. Efter mottagen ansökan kontrolleras att:

  • de obligatoriska momenten inom utbildningen på forskarnivå vid GIH är avklarade,
  • uppsatsen uppfyller högskoleförordningens och GIH:s formella krav,
  • studieplanen har följts och att etiska riktlinjer efterlevts,
  • examinator och opponent har relevant expertis och är ojäviga.

Gå till Intranätet>Nämnder>FFN>Utbildning på forskarnivå  för att nå ansökningsblanketten:

  • Ansökan om licentiatseminarium

Beslut om tid och plats för licentiatseminarium

Tid och plats för licentiatseminarium beslutas av GIH:s rektor och tillkännages senast tre veckor innan. Seminariet bör i normalfallet genomföras under terminstid om inga särskilda skäl föreligger. FFN beslutar om minsta antal exemplar av uppsatsen inför seminariet och om ersättning för kostnaderna för framställning av upplagan. Ansökan om stöd sker enligt anvisningarna om medel för publiceringsstöd.

Processen för offentliggörande av uppsatsen delas upp i två steg. Doktoranden ska låta trycka 33 exemplar av uppsatsen i GIH:s vaktmästeri inför licentiatseminariet för opponent, examinator och ordförande för seminariet. 30 exemplar av uppsatsen ska delas ut till seminariedeltagarna. Senast i samband med tillkännagivandet av seminariet ska uppsatsen sändas till opponent, examinator och seminarieordförande. Seminariet offentliggörs även genom att GIH:s kommunikatör informerar om uppsatsen, internt till studenter och personal på GIH, till alla universitet och högskolor inom Stockholmsområdet samt till vissa universitet och högskolor i andra delar av landet som har närliggande verksamhet samt till tidningsredaktioner genom att sända ut ett pressmeddelande med en sammanfattning på svenska och engelska.

När uppsatsen godkänts ska doktoranden i tryckeri låta trycka minst 30 exemplar av avhandlingen (inklusive plikt-, arkiv- och biblioteksexemplar, samt exemplar att sprida bland idrottsvetenskapliga institutioner i Norden och för egen del). Då ska också uppsatsen läggas in i Diva högskolornas gemensamma söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser.

Examinator och opponent

Vid seminariet ska det finnas en opponent och en examinator, vilka utses av FFN efter förslag från handledaren. Opponenten är minst docentkompetent och verksam inom relevant forskningsområde vid ett annat lärosäte än GIH. Examinator ska i normalfallet vara professor.

Licentiatseminariet

Licentiatseminariet leds av en ordförande som i normalfallet är ämnets äldsta professor. Betyg för uppsatsen beslutas av examinator. Hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av densamma. En licentiatuppsats kan godkännas eller underkännas.