Tillträde till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap

Antagningsordningen för utbildning på forskarnivå beslutas av högskolestyrelsen och regleras av Högskoleförordningen. Här beskrivs de tillämpningar och rutiner som gäller för antagning av doktorander vid GIH.

Doktorander vid GIH antas i ämnet idrottsvetenskap. Antagningen gäller utbildning till doktorsexamen eller licentiatexamen. Avsedd examen ska anges i ansökan. Möjlighet finns att efter avslutad licentiatexamen via förnyad ansökan fortsätta sin utbildning mot doktorsexamen.

Antagning

Beslut om antagning fattas av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) vid GIH.

Antagningskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid GIH krävs att den sökande

1. har grundläggande behörighet,

2. bedöms ha sådan förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen,

3. bedöms ha en hållbar finansieringsplan,

4. kan erbjudas tillfredsställande handledning.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte visa prov på engelskt språktest.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till utbildning på forskarnivå. Tidsram för antagning anges i utlysningstexten vid ansökningstillfället.

FFN får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

GIH har inga generella krav på särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå. I förekommande fall kan dock särskilda förkunskapskrav anges för ett specifikt doktorandprojekt. Sådana förkunskapskrav anges i utlysningstexten vid ansökningstillfället.

Bedömning av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

Vid antagningen sker urval bland de sökande som uppfyller förkunskapskraven på grundval av deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på kurser på avancerad nivå och kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Följande kriterier används vid bedömningen av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå:

  • –       förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
  • –       teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
  • –       analytisk förmåga,
  • –       förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
  • –       skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga,
  • –       förtrogenhet med etiska problemställningar.

Urval

Ovanstående bedömningsgrund gäller även vid urval bland behöriga sökanden i det fall dessas antal överskrider det antal som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt. Urvalsprocessen ska dokumenteras. Jämställdhetsaspekten ska beaktas i urvalsprocessen.  

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte ge sökanden företräde framför andra.

Finansiering

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid GIH krävs att finansiering för hela utbildningen kan säkerställas, d.v.s. i fyra år heltid för utbildning som leder till doktorsexamen respektive i två år heltid för licentiatexamen. Finansiering kan ske genom GIH:s interna medel och/eller genom externa finansiärer. Rektors beslut om anställning kan inte överklagas.

Handledning

Vid antagningen ska minst två handledare för varje doktorand utses av FFN. En av dem ska utses till huvudhandledare med huvudansvar för doktorandens utbildning.

Huvudhandledaren ska vara professor eller docent och minst en av handledarna ska vara tillsvidareanställd över 40 procent vid GIH. Genomgången handledarutbildningen eller motsvarande är ett krav för huvudhandledarskap.

Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte rektor beslutar något annat.

En doktorand som begär det ska få byta handledare. Byte av handledare beslutas av FFN.

Individuell studieplan

En individuell studieplan ska efter antagningen utformas enligt de anvisningar som gäller vid GIH.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar:

–       Examensbevis och Ladok-utdrag (eller motsvarande) som styrker grundläggande behörighet. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte visa prov på engelskt språktest.

–      Dokument som styrker förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå, särskilt kursinnehåll för de 60 högskolepoängen på avancerad nivå samt uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska. 

–     CV med en kort skriftlig motivering av ansökan utifrån utbildningsbakgrund samt förslag på minst två referenser.

–     Intyg om extern finansiering i de fall utlysningen kräver detta.

–     Projektplan i de fall utlysningen kräver detta.

Ansökningstillfällen

När GIH ska anta en eller flera doktorander sker det genom offentlig annonsering i gängse medier eller likvärdigt förfarande. Annonsering med fullständig beskrivning av varje ledig plats för utbildning på forskarnivå ska finnas på GIH:s hemsida samt annonseras på annat lämpligt sätt. Annonseringen ska informera om lediga studieplatser så att den som är intresserad ska kunna ansöka inom angiven tid.

Annonsering behöver inte ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än GIH, om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl.

Övrigt

FFN får anta en doktorand, som tidigare antagits vid annat universitet eller högskola, utan att denne måste ansöka om förnyad antagning. Då kan doktoranden fortsätta sin utbildning och examineras vid GIH.