Anställning för doktorander

Doktorandanställning

Förutsättningar för anställning

Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. För anställningen gäller samma behörighetskrav, bedömning och urval som vid antagningen. 

Annonsering

GIH informerar om lediga doktorandanställningar genom en annonsering eller med ett likvärdigt förfarande så att den som är intresserad av anställningen kan anmäla det till högskolan inom viss tid. Annonsering behöver inte ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan, om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl.

Beslut om anställning

Anställning som doktorand avser arbete på heltid, men kan avse arbete på deltid, som lägst 50 procent av heltid, om doktoranden så begär. Efter beredning av FFN fattar rektor beslut om anställning av doktorand. 

Anställningstid

En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, men anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand.

Den sammanlagda anställningstiden får vara längre om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.

Arbetsuppgifter

En anställning som doktorand vid GIH är till för att doktorander ska genomföra sin utbildning på forskarnivå. Doktorander ska främst ägna sig åt sin egen utbildning, men ska i normalfallet i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration, institutionstjänstgöring. Sådant arbete får inte omfatta mer än 20 procent av heltid. Doktoranden ska vid institutionstjänstgöring få sin doktorandanställning förlängd med motsvarande tid som tjänstgöringen utgör. 

Institutionstjänstgöring i form av undervisning och administration

Doktoranden ska vid institutionstjänstgöring få sin doktorandanställning förlängd med motsvarande tid som institutionstjänstgöringen utgör. Innan en doktorand börjar undervisa, eller arbeta med annan institutionstjänstgöring, ska han eller hon informeras om vilka beräkningsgrunder för anställningstid som gäller. Vid GIH ansvarar institutionen för att löpande budgetera medel för förlängning av doktorandanställning på grund av institutionstjänstgöring. Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid GIH ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

Lön

Vid GIH har den som anställts som doktorand en garanterad lön enligt en lönetrappa för doktorander som utgår från hur lång tid av utbildningen som är avklarad. Uppflyttning sker efter ett, två respektive tre år inom utbildningen. Det är viktigt att doktoranden själv anmäler till HR-avdelningen eller forskningshandläggaren när uppflyttning på lönetrappan är aktuell.

Årsarbetstid, semester och övertid

Vid GIH tillämpas lärarnas arbetstidsavtal för doktorander när det gäller årsarbetstid och semester. Bestämmelser om övertid gäller inte för doktorander.

Sjukdom

Om doktoranden blir sjuk ska handledaren/närmaste chef och växeln meddelas. Vid kortare frånvaro (ej mer än sju dagar) rapporterar doktoranden sjukfrånvaron i Agresso. Läkarintyg lämnas från och med den 8:e sjukdagen. 

Försäkringar och socialt skyddsnät

Den som är anställd som doktorand omfattas av kollektivavtalade förmåner utöver det lagstadgade grundskyddet. Dessa inkluderar bland annat avtalspension, arbetsskadeförsäkring samt ersättning vid sjukdom och föräldraledighet. Dessutom uppfyller doktoranden villkoren för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen om han eller hon är medlem i en arbetslöshetskassa. Doktoranden får också del av de personalförmåner som GIH ger till alla anställda.

Introduktion till utbildningen

Vid GIH ges alla doktorander en strukturerad och välkomnande introduktion till utbildningen.  Doktoranden ska som alla anställda ha en fungerande arbetsplats vid institutionen. Information om arbetsplatsens olika rutiner samt lönefrågor, sjukdom, semester, föräldraledighet, etc. äger rum under den första tiden på arbetsplatsen. Alla doktorander ska också ges möjlighet att under introduktionen ta del av högskolans policy kring exempelvis arbetsmiljö och lika villkor.

Stipendier

I undantagsfall kan ersättning i form av stipendier förekomma vid GIH. Det gäller endast doktorander finansierade med stipendiemedel från fonder i annat land än Sverige. Ansökningsförfarandet jämställs med när en sökande till utbildning på forskarnivå i konkurrens sökt och erhållit finansiering från en svensk forskningsfinansiär. FFN säkerställer att ersättningen ligger i nivå med anställda doktoranders nettolön samt att det stipendiekontrakt som doktoranden undertecknat inte innehåller för nämnden oacceptabla förbehåll.

För att förbättra den studiesociala tryggheten för alla stipendiefinansierade doktorander som är antagna vid ett svenskt statligt universitet eller en statlig högskola ska det från den 1 januari 2014 tecknas en försäkring hos Kammarkollegiet för de fall doktorandens stipendier bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet (HF 2013:525).

När anställningen upphör

En doktorand kan få a-kassa när studierna är klara eller om de avbryts. Studierna anses vara klara då avhandlingen är inlämnad för tryckning (korrektur kan godtas). Det styrks genom intyg av handledare eller ansvarig för utbildningen. I annat fall ska studierna avbrytas permanent.

De som varit anställda som doktorander i tre år ingår i Trygghetsavtalet.

Doktorandernas arbetsplatser

Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering. Vid GIH betyder det att doktoranderna ska garanteras en fungerande arbetsplats vid institutionen. Doktoranden ska också garanteras god infrastruktur vad gäller litteratur, informationsteknik och annan utrustning. Dessutom ska de doktorander som får sin utbildning vid GIH ha tillgång till laborativa resurser. Dessa resurser ska garanteras under hela utbildningstiden.

I det fall anställning som doktorand har upphört har denne ändå rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Vid GIH har doktoranden i mån av plast rätt till sin arbetsplats. Om platsbrist uppstår kan det dock hända att doktoranden måste byta till en annan arbetsplats. Det sker dock tidigast tre månader efter försörjningens upphörande. Efter ytterligare nio månader kan doktoranden helt förlora sin arbetsplats på GIH, men den har ändå rätt till handledning och andra resurser för att kunna slutföra utbildningen.

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen kan rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till arbetsplats, handledning och andra resurser för utbildningen.