Ansökan till utbildning på forskarnivå

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. GIH har inga krav på särskild behörighet. I förekommande fall kan dock särskilda förkunskapskrav anges för ett specifikt doktorandprojekt. Sådana förkunskapskrav anges i utlysningstexten vid ansökningstillfället.

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte visa prov på engelskt språktest.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till utbildning på forskarnivå. Tidsram för antagning anges i utlysningstexten vid ansökningstillfället.

Forsknings‐ och forskarutbildningsnämnden (FFN) får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Urval

Vid antagningen sker urval bland sökanden som uppfyller förkunskapskraven på grundval av deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering.

Forsknings‐ och forskarutbildningsnämnden (FFN) bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Följande kriterier används vid bedömningen:

  • –       förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
  • –       teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
  • –       analytisk förmåga,
  • –       förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
  • –       skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga,
  • –       förtrogenhet med etiska problemställningar.

En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvaliteten på det självständiga arbetet på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats).

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen ger inte företräde framför andra sökande.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar:

– Examensbevis och Ladok-utdrag (eller motsvarande) som styrker grundläggande behörighet. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte visa prov på engelskt språktest.

– Dokument som styrker förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå, särskilt kursinnehåll för de 60 högskolepoängen på avancerad nivå samt uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska.

– CV med en kort skriftlig motivering av ansökan utifrån utbildningsbakgrund samt förslag på minst två referenser,

– Intyg om extern finansiering om utlysningen kräver detta,

– Projektplan i de fall utlysningen kräver detta.

Utlysning

När GIH ska anta doktorander sker detta genom annonsering med fullständig beskrivning av varje ledig plats för utbildning på forskarnivå. Detta sker på GIH:s hemsida samt annonseras på annat lämpligt sätt. Utlysning sker i regel under vårterminen för studiestart nästkommande hösttermin. I förekommande fall kan utlysning ske under andra delar av året.

Annonseringen ska informera om lediga studieplatser så att den som är intresserad ska kunna ansöka inom angiven tid. Annonsering behöver inte ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än GIH, om en doktorand tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl.

För aktuella utlysningar, se GIH:s sida för lediga anställningar.