Nio utbildningsplatser inom Forskarskolan idrott och hälsas didaktik

Gymnastik- och idrottshögskolan utlyser platser i Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) till utbildning på forskarnivå till licentiatexamen, vilken genomförs i samarbete mellan GIH, Malmö högskola och Örebro universitet.

Utbildningen startar hösten 2014. De forskarstuderande som antas kommer att placeras på något av de tre lärosätena. Arbetsplatser kommer att ställas till förfogande för de forskarstuderande, vilka förväntas vistas viss arbetstid i forskningsmiljön på det aktuella lärosätet.

Samtliga ansökningar till FIHD ska skickas till GIH. I ansökan, som ska göras på särskild blankett, ska tydligt framgå vid vilket eller vilka lärosäten som den sökande önskar bli placerad på: Malmö högskola (ref nr Ö 2014/14), Örebro universitet (ref nr Ö 2014/15) och/eller GIH (ref nr Ö 2014/16). Ansökan ska märkas med det referensnummer som hör till respektive lärosäte.

Forskarskolans syfte och inriktning

Avsikten med forskarskolan är att stärka den praxisnära didaktiska forskningen kring skolämnet idrott och hälsa. Den övergripande ambitionen är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som kan utgöra ett nationellt nav för ämnesdidaktisk kunskapsutveckling i idrott och hälsa.

Forskarskolan omfattar studier om fyra år på halvtid. Deltagarna i forskarskolan blir antagna till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid något av de tre lärosätena. Studierna utgörs av 120 högskolepoäng och sker på halvfart. Under den andra halvan av arbetstiden arbetar lärarna med ordinarie arbetsuppgifter.

Deltagarna i forskarskolan kommer fortsatt att vara anställda på sin vanliga arbetsplats. Antagning till utbildningen förutsätter att arbetsgivaren, det vill säga din kommun eller din skolhuvudman, kan finansiera hela anställningen, såväl ordinarie arbete som utbildning och arbete med forskningsprojektet. Forskarskolan vänder sig till dig som har en tillsvidareanställning som lärare och som vill vara med och utveckla den ämnesdidaktiska kunskapen inom skolämnet idrott och hälsa.

Utifrån forskarskolans allmänna inriktning kommer de olika forskningsprojekten att designas i samverkan mellan doktorand och handledare. Forskningsprojekten ska syfta till utforskning av undervisning och lärprocesser inom ramen för något av de mål som stipuleras av de nationella styrdokumenten för utbildning i idrott och hälsa. Utbildning och forskningsprojekt bygger på erfarenheter från tidigare verksamhet inom FIHD, som startade våren 2012. Forskarskolan knyter vidare an såväl till en sedan tidigare väl utvecklad samverkan mellan svenska och utländska lärosäten med utbildning och forskning inom idrottsområdet.

Läs mer om satsningen på forskarskolan.

Läs mer om forskarskolans inriktning och upplägg

Behörighet, urval och bedömningsgrunder

För att komma i fråga som doktorand krävs att den sökande antas till utbildning på forskarnivå. För tillträde till utbildningen på forskarnivå krävs dels grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen 7 kap. 39 § (1993:100), dels särskild behörighet.

Vem är behörig att ansöka?

Grundläggande behörighet

Behöriga till utbildningen är sökande med grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (alt. omfattas av de övergångsbestämmelser som gäller sökande som före 1 juli 2007 hade grundläggande behörighet till forskarutbildning).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övergångsbestämmelse: Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

Urval bland de sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning och i konkurrens med andra sökande.

Särskild behörighet

Särskild behörighet till denna utbildning på forskarnivå innefattar att den sökande ska vara tills vidareanställd som lärare och ha en anställning hos en kommun, en enskild skolhuvudman, eller hos Sameskolstyrelsen.

Särskild behörighet till utbildning gäller:

 1. krav på grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå enligt 7 kap. 39 § i Högskoleförordningen (1993:100),
 2. den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit,
 3. krav på att sökanden har examen som lärare, motsvarande äldre examen, ett behörighetsbevis eller legitimation för yrket, samt
 4. krav på att sökanden har anställning hos en kommun, en enskild skolhuvudman, eller hos Sameskolstyrelsen.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven enligt första stycket, om det finns särskilda skäl. Förordning (2011:575)

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta Suzanne Lundvall.

För frågor om behörighet kontakta Camilla Norrbin.

Ansökan

Ansökan märkt med referensnummer (se ovan) skickas till:

GIH, Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm.

Förlängd anmälan.

Din ansökan ska vara registrator tillhanda senast 2014-04-15.

Eventuella kompletteringar ska vara registrator tillhanda senast 2014-04-22. Samtliga handlingar ska vara styrkta.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 1. Ifylld ansökningsblankett
 2. Ett kort (2-3 sidor) ansökningsbrev som innefattar motiv för ansökan samt tankar om ämnet idrott och hälsa, forskningsidéer eller forskningsfrågor.
 3. CV.
 4. Betyg och intyg som åberopas (ex. examensbevis, arbetslivserfarenhet).
 5. Uppsatser på C- och D-nivå, alt. självständigt arbete på grund- och avancerad nivå.
 6. Övriga publikationer som åberopas (max tre stycken)
 7. Intyg från arbetsgivaren som visar att denna är beredd att finansiera den sökandes utbildning, dvs minst på halvtid under fyra år. Den andra halvan av arbetstiden ägnas åt ordinarie arbetsuppgifter.

Samtliga handlingar insänds i fem exemplar.

Doktoranderna antas till ämnet idrottsvetenskap inom ramen för respektive lärosätes forskarutbildning och ingå i forskningsmiljön vid respektive lärosäte.