Tillsättning av doktorandanställning

Rektor Karin Henriksson-Larsén har i enlighet med Forskar- och forskarutbildningsnämndens rekommendation fattat beslut om tillsättning av fyra doktorandanställningar inom idottsvetenskap.

Beslut om anställning av doktorand kan inte överklagas (HF 12 kap § 2 punkt 1).

Stockholm den 14 november 2011

Jenny Almqvist

Forskningshandläggare


GIH är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för kombinationen fysisk aktivitet, idrott och hälsa med traditioner som sträcker sig bakåt till 1813. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med idrottens olika organisationer. Högskolan ligger vid Stockholms Stadion och har ca 120 anställda och ca 800 studenter.

 

Tre till fem doktorander i idrottsvetenskap sökes

Nu etablerar Gymnastik- och idrottshögskolan utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap och utlyser tre till fem anställningar som doktorand med en varaktighet om längst fyra år heltid.

 

Vid GIH finns flera vetenskapliga discipliner representerade. I relation till området idrott, fysisk aktivitet och hälsa är forskningen organiserad i de tre inriktningarna:

 

 • fysisk aktivitet och hälsa
 • kultur och lärande
 • prestation och träning

Läs mer om de tre forskningsinriktningarna.

 

I den här utlysningen prioriteras inriktningarna kultur och lärande och prestation och träning. Syftet med utbildning på forskarnivå vid GIH är att öka kunskapen inom idrottsvetenskap. Idrottsvetenskaplig forskning har studier av människan i rörelse som kunskapsobjekt och frågeställningarna ställer ofta krav på ett flervetenskapligt angreppssätt.

 

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs:

 

 • att den sökande har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
 • att den sökande har den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

På GIH:s hemsida finns information om de olika forskningsinriktningarna vid högskolan. Du som är intresserad av att påbörja utbildning på forskarnivå ska i första hand vända dig till den kontaktperson på GIH där forskning bedrivs inom ditt intresseområde (se nedan).

 

Ansökningsförfarande

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå vid GIH ska innehålla personuppgifter, angivelse av vilken examen ansökan gäller, uppgifter om handledare och finansiering samt en individuell studieplan där en preliminär forskningsplan (1-2 sidor) ingår som beskriver det tilltänkta forskningsområdet samt hur man avser att genomföra forskningen inom detta område.

 

Till ansökan ska biläggas examensbevis och Ladok-utdrag (motsvarande) som styrker grundläggande behörighet. Den sökande ska också bifoga dokument som styrker förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, särskilt kursinnehåll för de 60 hp på avancerad nivå, inklusive en kopia av det däri ingående självständiga arbetet (motsvarande) samt övriga meriter som den sökande vill åberopa. Ansökan om tillgodoräkning ska bifogas ansökan.

 

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att aktivt delta i vår forskningsmiljö. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får viss undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

 

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till vår sida om Utbildning på forskarnivå vid GIH.

 

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

 

Varaktighet/Arbetstid

Anställning som doktorand om längst fyra år heltid.

 

Lön 

Enligt GIH:s doktorandstege.

 

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av

 

 • Håkan Larsson, kultur och lärande 08-402 22 52,
 • Kent Sahlin, prestation och träning 08-402 22 41,
 • Peter Schantz, fysisk aktivitet och hälsa, 08-402 22 98
 • Jenny Almqvist (vik. forskningshandläggare) 08-402 22 54,
 • Lars Pihl, (SACO), 08-402 22 51,
 • Marjan Pontén (OFR/S) 08-16 14 57.

Ansökan

Ansökan märkt med Ref nr. 14-83/11 ska ställas till registrator@gih.se (klicka på länken och räkna talet som presenteras för att få mejladressen) eller skickas till Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm och vara inkommen till GIH senast den 14 mars 2011. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.