Forskarutbildningsrättigheter

GIH får rätt att utfärda doktorsexamen

Den 29 juni 2010 är en historisk dag för Gymnastik- och idrottshögskolan, rätten att utfärda doktorsexamen är en av de allra viktigaste händelserna i GIH:s snart 200-åriga historia.

GIH får äntligen den status som man förtjänat men som regelverket inte tillåtit. I och med rätten att utfärda doktorsexamen så kommer attraktionsgraden som forskningsinstitution att öka, men också som högskola på grundutbildningsnivå. Med beslutet följer också rätten att utfärda licentiatexamen och masterexamen.

Betydelsefullt för GIH och för samhället

GIH är idag stolta och glada över att ha fått detta tillstånd och får genom detta få en tydligare roll som ledande kunskapscentrum för Idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Beslutet är en även en kvalitetsstämpel för GIH:s forskning och bekräftar att vi har en framgångsrik forskningsmiljö. Möjligheten att tävla om forskningsresurser ökar genom examensrätten. Vi blir nu också tydligare i internationella sammanhang.

Ur ett samhälligt perspektiv är det också ett viktigt steg som har tagits idag, då forskning inom fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande samt träning och prestation speglar de samhälleliga områdena befolkning, skola och idrott där det är av stor vikt att tvär- och mångvetenskaplig forskning bedrivs.

Det var i mars i år som Gymnastik- och idrottshögskolan lämnade in en ansökan till Högskoleverket om rätten att få utfärda doktorsexamen. En rättighet som hittills har varit förbehållen universitet samt högskolor med så kallat vetenskapsområde. Regeringen öppnade emellertid för andra lärosäten att söka examensrättighet inom ett begränsat profilområde. GIH tog den möjligheten och har nu fått ett positivt svar.

Området för tillståndet är Idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Den nya examensrättigheten för GIH gäller inom området: Idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Första examensämnet är Idrottsvetenskap. GIH kan senare själv inrätta ytterligare examensämnen inom området men har inga sådana planer för närvarande.

Att examinera på forskarnivå innebär att GIH nu självständigt utan hjälp från andra lärosäten kan utbilda forskare och utfärda doktorsexamen inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Även om GIH redan bedriver forskarutbildning, har vi hittills behövt ta hjälp av andra högskolor och universitet i de formella delarna som examination.

Nu kan vi skapa ett eget regelverk för detta efter våra egna förutsättningar, vilket inte minst underlättar för de doktorander som är verksamma vid GIH.

Ökad attraktionskraft

GIH är redan idag är ett lärosäte med mycket högt söktryck. Möjligheten att studera vidare på avancerad och forskarutbildningsnivå ökar nu attraktionskraften ytterligare och kommer att få ytterligare studenter att söka till GIH.

 

Karin Henriksson-Larsén
Rektor GIH
08-402 22 06
karin.henrikssonlarsen@gih.se

Länk till beslutet på Högskoleverkets webbplats