15 utbildningsplatser inom Forskarskolan idrott och hälsas didaktik

Ansökningstiden har gått ut. Ansökningarna är under bedömning och information om antagningsbeslut kommer att ges via hemsidan och direkt till sökande.


Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) utlyser platser i Forskarskolan idrott och hälsas didaktik, vilken ges i samarbete mellan GIH, Malmö högskola och Örebro universitet. De forskarstuderande kommer att placeras på ett av de tre lärosätena. Forskarskolan är ett led i regeringens satsning på forskarutbildning av verksamma lärare .

Utbildningen startar våren 2012. Sista ansökningsdag 31 oktober 2011.

Samtliga ansökningar vad gäller Forskarskolan idrott och hälsas didaktik ska skickas till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). I ansökan, som ska göras på särskild blankett, skall tydligt framgå vid vilket eller vilka lärosäten som den sökande önskar bli placerad på: Malmö Högskola (ref nr. 14-513/11), Örebro Universitet (ref nr 14-514/11) och/eller GIH (ref nr 14-512/11). Ansökan ska märkas med det referensnummer som hör till respektive lärosäte.

Licentiand i Forskarskolan idrott och hälsas didaktik med placering på Gymnastik- och idrottshögskolan (ref nr 14-512/11)

Licentiand i Forskarskolan idrott och hälsas didaktik med placering vid Örebro universitet (ref nr 14-514/11)

Licentiand i Forskarskolan idrott och hälsas didaktik med placering vid Malmö högskola (ref nr 14-513/11)

För vidare information om forskarskolan se www.gih.se/forskarskolanFIHD

Ansökningsblankett

Forskarskolans syfte och inriktning

Forskarskolan ingår i regeringens satsning på forskning och kompetenshöjning av lärare. Det övergripande syftet med denna forskarskola är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som kan utgöra ett nav för ämnesdidaktisk kunskapsutveckling av ämnet idrott och hälsa, dess uppdrag och bidrag till skolsystemet som helhet. Forskarskolan erbjuder lärare med lärarexamen i vilken idrott och hälsa ingår och där sökande undervisar i ämnet, möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå, så att de inom en sammanlagd tid av högst två år och sex månader ska kunna uppnå en licentiatexamen. Utbildningen ska bidra till att bygga upp skolämnet idrott och hälsas didaktiska kunskapsbas och öka antalet lärare med utbildning på forskarnivå. Enligt förordning (2009:1036) lämnas statsbidrag för ersättning motsvarande tre fjärdedelar av lön till tillsvidareanställda lärare som antas till forskarskolan. Studierna skall utföras inom ramen för befintlig anställning och licentianden skall fortsätta att fullgöra uppgifter som lärare hos huvudmannen i en omfattning som motsvarar minst 20 procent av en heltidstjänstgöring.

Avsikten med Forskarskolan idrott och hälsas didaktik är att stärka praxisnära didaktisk forskning med fokus på elevers lärande. Utifrån denna inriktning kommer forskningsprojekten att designas i samverkan mellan licentiand och handledare. Relevanta områden för utforskning kan vara didaktiska frågor kring undervisningsinnehåll, arbetsformer och bedömning som relaterar till såväl ämnesspecifika som skolövergripande mål. Forskarskolan knyter an till en sedan tidigare väl utvecklad samverkan mellan svenska och utländska lärosäten med utbildning och forskning inom idrottsområdet. Samverkan består också av ett nyligen igångsatt forskningsprojekt kring kunskap och lärande i idrott och hälsa och en nationell forskarskola i idrottsvetenskap, vilka båda finansieras av Vetenskapsrådet.

Behörighet, urval och bedömningsgrunder

För att komma i fråga som licentiand krävs att den sökande antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå. För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs dels grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen 7 kap.39 §, (1993:100), dels särskild behörighet.

Vem är behörig att ansöka?

Grundläggande behörighet

Behöriga till utbildningen är sökande med grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (alt omfattas av de övergångsbestämmelser som gäller sökande som före 1 juli 2007 hade grundläggande behörighet till forskarutbildning).
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övergångsbestämmelse: Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

Urval bland de sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning och i konkurrens med andra sökande.

Särskild behörighet

Särskild behörighet till denna utbildning på forskarnivå innefattar att den sökande skall vara tillsvidare anställd som lärare och, ha en anställning hos en kommun, en enskild huvudman som bedriver skola och skolverksamhet eller hos Sameskolstyrelsen som fullgör kommunens uppgifter inom skolverksamheten.

Särskild behörighet enligt förordning (2009:1035) 4 § för behörighet till utbildning gäller:

 1. krav på grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå enligt 7 kap. 39 § högskoleförordningen (1993:100),
 2. den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit,
 3. krav på att sökanden ska vara anställd tills vidare som lärare hos en sådan huvudman som avses i 2 § förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare, och
 4. krav på att sökanden har en examen som lärare, motsvarande äldre examen, ett behörighetsbevis eller legitimation för yrket.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven enligt första stycket, om det finns särskilda skäl. Förordning (2011:575).

Ansökan

Ansökan märkt med referensnummer (se ovan) skickas till:

GIH, Registrator, 114 86 Stockholm.

Din ansökan ska vara registrator tillhanda senast den 2011-10-31.

Eventuella kompletteringar senast den 7/11. Samtliga handlingar skall vara styrkta.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 1. Ansökningsbrev.
 2. CV.
 3. Projektplan (cirka tre – fem sidor).
 4. Betyg och intyg som åberopas (ex. examensbevis, arbetslivserfarenhet).
 5. Uppsatser på C- och D-nivå alt. självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå.
 6. Övriga publikationer som åberopas (max tre stycken).
 7. Intyg från den sökandes arbetsgivare som visar att den aktuella skolan är beredd att medverka i utbildningen på det sätt som anges enligt förordningen.

För mer info se förordning (2009:1036, 2011:576) och (2009:1035, 2011:575) – se vidare www.regeringen.se/sb/d/14484/a/162008. Observera att intyg från den sökandes arbetsgivare om möjlighet att medverka i forskarutbildningen ska finnas med (se punkt 7 ovan).

Samtliga handlingar insänds i fem exemplar.

Ansökningsblankett

Licentianderna antas till området idrottsvetenskap inom ramen för respektive lärosätes forskarutbildning. Nedan följer en beskrivning av respektive forskningsmiljö som licentianden kommer att ingå i.

Licentiand i Forskarskolan idrott och hälsas didaktik med placering vid Örebro universitet (ref nr 14-514/11)

Ämnet idrott är till sin karaktär ett tvärvetenskapligt ämne och definieras som studiet av fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Forskarutbildningsämnet idrott med inriktning mot didaktik vid Örebro universitet fokuserar utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott inkluderandes idrottsdidaktiska, idrottspsykologiska samt idrottshistoriska frågeställningar och metoder. Undersökningsobjekt för studier i forskarutbildningsämnet kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv. Processer som studeras är exempelvis ledarskap, undervisning, lärande, socialisation, meningsskapande och identitetsskapande inom olika idrotts- och rörelsekulturer. Vidare studeras innehållsliga aspekter som undervisningstraditioner och lärandemiljöers betydelse samt synsätt på kropp, rörelse och hälsa. Ämnet är knutet dels till den mångvetenskapliga forskningsmiljön i utbildningsvetenskap vid Örebro universitet, dels till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik.

I forskningsmiljön finns flertalet aktiva forskare inom idrottsdidaktik, idrottspsykologi samt idrottshistoria där det pågående högre seminariet utgör ett viktigt nav. Nära samarbeten pågår också med ämnets idrottsfysiologiska forskningsgrupp.

De licentiander i forskarskolan i Idrott och hälsas didaktik som blir placerade vid Örebro universitet kommer att antas till forskarutbildningen i idrott. Utöver seminarier inom ramen för forskarskolan kommer licentianderna kontinuerligt att delta i forskningsmiljön i ämnet och den pågående seminarieverksamheten i idrott.

Upplysningar

Docent Mikael Quennerstedt: mikael.quennerstedt@oru.se, 019-303598

För vidare information

Örebro universitet: www.oru.se/Forskning/

http://oru.se/Utbildning/Utbildning-pa-forskarniva/Amnen-och-allmanna-studieplaner/HA/Idrott-med-inriktning-mot-didaktik/

Licentiand i Forskarskolan idrott och hälsas didaktik med placering vid Malmö högskola (ref nr 14-513/11)

Malmö högskola karakteriseras av att vara en professionshögskola i nära samarbete med omgivande region. Forskningen vid Malmö högskola har hög samhällsrelevans och bedrivs ofta i samarbete med myndigheter, företag eller föreningsliv. Samproduktion och internationalisering är tydligt markerade mål.  Forskningsmiljön Idrottsvetenskap vid Malmö högskola är mångvetenskaplig med tyngdpunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Vid miljön har i dagsläget fyra avhandlingar i pedagogik relaterade till undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa lagts fram. Inom ramen för forskarutbildningen i Idrottsvetenskap finns för närvarande tio verksamma handledare och tio doktorander. Därutöver finns två doktorander i den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap.

Forskarutbildningen i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap (IDVsh) och humaniora har fokus på idrottens former och betydelser i samhället i dåtid, nutid och framtid. Idrott förstås inom utbildningen som alltifrån tävlingsidrott, motions- och upplevelseidrott till idrott som skolämne samt friluftsliv och fysisk rekreation. Idrottens del i samhället undersöks utifrån problemkomplex som idrottens reglering och normbildning; statens, marknadens och det civila samhällets förhållande till idrotten; idrottens egna selekteringsmekanismer; på vilket sätt samhällsstrukturer och sociala kategorier såsom bland andra genus, etnicitet, sexualitet och social klass påverkar och påverkas av idrotten.

Licentianderna som ingår i Forskarskolan idrott och hälsas didaktik och som blir placerade i Malmö kommer att antas till forskarutbildningen IDVsh, vilken har markerats som en av högskolans prioriterade forskningsmiljöer. I miljön bereds plats i den stående seminarieverksamheten, samtidigt som forskarskolans licentiander också kommer att utgöra en egen licentiandgrupp med behovsanpassade seminarier.

Upplysningar

Professor Tomas Peterson: tomas.peterson@mah.se, 0709-655370

För vidare information

Malmö högskola: www.mah.se/IDF/forskarutbildning

Licentiand i Forskarskolan idrott och hälsas didaktik med placering på GIH (ref nr 14-512/11)

GIH är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Vid GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. Inom utbildningen på forskarnivå utgår GIH från idrott definierat som all fysisk aktivitet som genomförs med målet att främja hälsa och välbefinnande, prestation och estetisk upplevelse. Den idrottsvetenskapliga forskningen vid GIH har som kunskapsobjekt studier av människan i rörelse med inriktning mot fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande samt träning och prestation . Idrottsvetenskapliga frågeställningar ställer ofta krav på ett flervetenskapligt angreppssätt, där olika forskningslinjer stödjer varandra. Vid GIH gynnas detta av förekomsten av skilda forskningslinjer inom både humanbiologiska och humanistiskt/samhällsvetenskapliga kunskapsfält.

Den idrottsvetenskapliga forskningen med inriktning mot utbildningsvetenskap sker inom ramen för forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur (PIF). Under den senaste tioårsperioden har ett tiotal avhandlingar lagts fram. Idag är nio doktorander verksamma, varav tre inom den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, tillsammans med sju seniora forskare. Flera avhandlingsprojekt berör idrottsdidaktiska problem.

De licentiander i Forskarskolan idrott och hälsas didaktik som blir placerade vid GIH kommer att antas till forskarutbildning i idrottsvetenskap. Utöver seminarier inom ramen för forskarskolan kommer licentianderna att beredas plats i stående seminarieverksamhet vid GIH inom dessa inriktningar.

Upplysningar

Professor Håkan Larsson: hakan.larsson@gih.se, 0701-47 31 10

Koordinator Suzanne Lundvall: suzanne.lundvall@gih.se, 0733- 68 68 87

För vidare information

GIH: www.gih.se/forskarutb

FIHD: www.gih.se/forskarskolanFIHD