Fem platser inom utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap utlyses

Nyheten publicerad | 2017-03-16

Gymnastik- och idrottshögskolan utlyser härmed anställningar som doktorand i ämnet idrottsvetenskap.

Nu utlyser GIH fem platser som doktorand inom något av områdena som beskrivs nedan. Där finns också en hänvisning till den person som kommer vara huvudhandledare för projektet. Den sökande kan gärna kontakta huvudhandledaren för att få information kring utformningen av doktorandprojektet. Följ länken för att se kontaktuppgifter.

Fem doktorandprojekt

Utifrån beskrivningen av doktorandprojektet ska den sökande författa en kortfattad forskningsplan (max 7 000 tecken med blanksteg) som beskriver det tilltänkta forskningsprojektet samt hur man avser att genomföra forskningen. Forskningsplanen ska innehålla bakgrund, metodik, arbetsplan, betydelse av förväntade resultat och rapporteringsform etc.

Doktorandprojekt 1

Betydelsen av aerob kapacitet och fysiskt aktivitetsmönster för kognitiva funktioner och neuroplasticitet bland kontorsarbetare

Aerobic capacity and physical activity patterns for cognitive function and neuroplasticity among office workers

Många yrken omfattar i dag intellektuellt arbete med litet inslag av fysisk aktivitet. Det stillasittande arbetet ger sannolikt fysiologiskt ogynnsamma förutsättningar för hälsosamma hjärnfunktioner.

Forskargruppen för fysisk aktivitet och hjärnhälsa studerar betydelsen av kondition, fysiskt aktivitetsmönster och sömn för mental hälsa och kognitiva förmågor i samverkan med flera svenska företag. I ett 4-årigt projekt genomförs en tvärsnittsstudie, ett flertal akuta interventionsstudier samt en 6 månaders interventionsstudie på kontorsarbetare. Projektet omfattar såväl subjektiva som objektiva mått på fysisk aktivitet, kognitiv förmåga, mental hälsa, sömn, aerob kapacitet och neuroplasticitet.

Doktorandprojektet föreslås omfatta 4 till 5 delstudier med fokus på betydelsen av aerob kapacitet och fysiskt aktivitetsmönster för kognitiva funktioner och neuroplasticitet bland kontorsarbetare.

Huvudhandledare: Maria Ekblom, högskolelektor i idrott, docent i idrottsvetenskap

Doktorandprojekt 2

Fysiska aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner

Många kontorsarbetare sitter långa sjok av sin arbetstid och får svårt att upprätthålla en hälsosam livsstil med tillräcklig fysisk aktivitet och återhämtning. Föreliggande doktorandprojekt fokuserar på hur olika komponenter av fysiskt aktivitetsmönster är relaterade till psykisk hälsa samt hur aktiviteter som främjar fysisk aktivitet och minskar stillasittande kan främjas hos kontorsanställda.

Projektet är en del av ett större fyraårigt projekt som genomförs i samverkan med svenska företag. Data baseras på ca 600 kontorsarbetare från två privata företag, och inkluderar såväl subjektiva som objektiva mått på fysisk aktivitet, kognitiv förmåga, psykisk hälsa och sömn. Inom ramen för huvudprojektet genomförs flera mättillfällen samt en ettårig 3-armad interventionsstudie.

Huvudhandledare: Victoria Blom, högskolelektor i idrott, docent i psykologi

Doktorandprojekt 3

Den organiserade barn- och ungdomsidrottens utformning – med fokus på kommersialiseringstrender

Den föreningsdrivna barn- och ungdomsidrotten befinner sig i en brytningstid. Den traditionella föreningsidrotten har fått konkurrens av nya kommersiella aktörer som erbjuder idrottsverksamhet för unga, och ideella föreningar har utvecklat olika former av kommersiella tjänster. Kunskapen om dessa trender är begränsad: såväl hur kommersialiseringen tar sig uttryck, som dess omfattning och spridning över regioner och idrotter.

Projektets syfte är att undersöka och analysera kommersialiserings- och professionaliseringstrender i barn- och ungdomsidrotten. En viktig fråga att besvara är om dessa nya former kompletterar, eller om de konkurrerar med, den traditionella föreningsidrotten, det vill säga hur de påverkar ungas möjlighet att bedriva organiserad idrott. Att öka kunskapen om privata aktörers likväl som idrottsföreningars agerande på denna nya marknad är viktigt för att förstå villkoren för ungas möjlighet att bedriva fysisk aktivitet.

Huvudhandledare: Karin Redelius, professor i pedagogik med inriktning mot idrottens påverkans- och lärprocesser

Doktorandprojekt 4

Tidig specialisering inom estetisk idrott och dans/

Early specialization and healthy engagement in aesthetic sports and dance:
Exploring perfectionism, motivation and parental involvement

Early specialization is a contentious issue, yet in female-dominated aesthetic activities such as gymnastics and dance it is practically the norm. In the present project, the aim is to put a spotlight on whether (and if so, how) early specialization among aesthetic performers is related to healthy sport engagement: an umbrella term comprising perfectionism, motivation, and parental involvement. Other aspects (e.g., well-being, dropout intentions) could also feature, depending on the applicant’s interests.

It is suggested that the PhD project will comprise 3-4 studies and a mixture of methods including quantitative (questionnaire-based assessments of key variables) and qualitative (in-depth interviews with early specializers). Finally, an intervention could be conducted with parents of young aesthetic performers, aiming to optimize parental support and, indirectly, supporting healthy sport engagement. 

Huvudhandledare/supervisor: Sanna Nordin-Bates, högskolelektor i idrott, inriktning idrottspsykologi, docent i idrottsvetenskap

Doktorandprojekt 5

Nutritionens betydelse för den muskulära anpassningen till träning/

Influence of nutrition on training adaptation

Det är relativt väldokumenterat att näringstillförsel i samband med olika typer av fysisk aktivitet kan påverka den muskulära anpassningen till träning. Proteinintag i samband med styrketräning har exempelvis visat sig öka den stimulerande effekten på proteinsyntesen, men vilken effekt näringsintag har på nybildningen av mitokondrieprotein i samband med regelbunden konditionsträning är däremot mer oklart. När det gäller reglering av mitokondriell biogenes har man identifierat ett nyckelprotein - PGC-1a. Relativt nyligen fann man emellertid att PGC-1a förkommer i olika isoformer (PGC-1a 1-4), vilka troligtvis har olika roller i anpassningen till träning.

Avsikten med doktorandprojektet är att undersöka hur kolhydrat- och proteinintag påverkar de enzymsystem som reglerar nybildningen av kontraktila och mitokondriella proteiner. Analyser kommer till viss del att genomföras på enskilda muskelfibrer från human muskel för att ytterligare belysa de bakomliggande mekanismerna.

It is well-documented that nutritional supply in combination with different types of physical activity can influence the adaptation in the exercising muscle. Intake of protein in connection with resistance exercise enhances the exercise-induced stimulatory effect on protein synthesis, however, less is known about the effect on the synthesis of mitochondrial protein. The master regulator of mitochondrial biogenesis has been recognized to be the transcriptional co-activator PGC-1a. Recently, it was discovered that PGC-1a exists in different isoforms with different roles in training adaptation. The aim of the PhD project is to study the effect of carbohydrate and protein intake on intracellular signaling pathways regulating the synthesis of contractile and mitochondrial protein. Analyses will partly be performed on single fibers from human muscle to further studying the mechanisms underlying the muscular adaptation to training and the role of nutrition in this adaptation.

Huvudhandledare/supervisor: Eva Blomstrand, professor i näringsfysiologi med inriktning mot idrott och hälsa