Utskott för forskningsetiska frågor

Utskottet för forskningsetiska frågor har en rådgivande funktion i forskningsetiska frågor rörande vetenskaplig verksamhet och fungerar som utredande instans av de ärenden om misstanke om vetenskaplig oredlighet som rektor överlämnar till utskottet.

Vetenskaplig verksamhet och vetenskaplig oredlighet

Med vetenskaplig verksamhet avses forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och annat utvecklingsarbete vid högskolan och med vetenskaplig oredlighet avses att någon i sin vetenskapliga verksamhet medvetet gör avsteg från vetenskapliga krav eller medvetet bryter mot allmänt accepterade etiska normer.

Åtgärder mot vetenskaplig oredlighet kan vidtas vid medvetna avsteg från god forskningssed (enligt God forskningssed, Vetenskapsrådet, 2011).

Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer, webbplatsen CODEX, ger också vägledning och information avseende forskningsetiska frågor.

Beslutsinstans

Rektor beslutar i ärenden om misstanke om vetenskaplig oredlighet.

Rektor ska efter en inledande beredning av ärende avseende misstanke om vetenskaplig oredlighet fatta beslut om ärendet ska överlämnas till utskottet för forskningsetiska frågor för utredning eller ska lämnas utan vidare åtgärd.

I de fall ärende har överlämnats till utskottet för utredning av ärenden om misstanke om vetenskaplig oredlighet ska rektor, med resultatet från utredningen som grund, besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. Åtgärder som kan bli aktuella är t ex inledande av disciplinärt förfarande, inledande av förfarande om skiljande från anställning, överlämnande till polis- och åklagarmyndighet vid brottsmisstanke eller att lämna ärendet utan vidare åtgärd.

Sammansättning

Ledamöterna i utskottet utses inom FFN. FFN ska beakta idrottsvetenskapens olika inriktningar när ledamöterna utses. Utseende av ledamöter ska också beakta jämställdhetsaspekten.

Utskottet ska bestå av fyra ledamöter, två representanter ska vara anställda vid Gymnastik- och idrottshögskolan, en ledamot ska vara extern ledamot och en doktorandrepresentant. En av utskottets ledamöter är utskottets ordförande och väljs inom utskottet. Vid omröstning har ordförande utslagsröst.