Rutiner kring ansökan om etikprövning av forskning som avser människor

Här följer information om de riktlinjer som ska följas vid GIH för att lämna in en ansökan om etikprövning till regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

  • Forskaren sammanställer en ansökan om etikprövning av forskning som avser människor enligt regionala etikprövningsnämndens instruktioner (http://www.epn.se/stockholm/ansoekan/).
  • Forskaren lämnar in den kompletta ansökan till registrator för beslut av rektor. När forskaren lämnar in ansökan får forskaren en tidpunkt för att föredrar den vid rektorsbeslutsmöte samt ett diarienummer för ansökan. När beslut är fattat diarieförs ansökan. I samband med att ansökan lämnas till rektor för beslut kan forskaren betala avgiften för ansökan eftersom den inte behandlas av etikprövningsnämnden förrän avgiften är betald. Utbetalningen ska ske enligt blankett Utbetalning - ansökan om etikprövningDär ska huvudansvarig forskare och projekttitel anges som referens och diarienummer på ursprungsansökan i det fall ansökan avser ändring av tidigare godkänd studie.
  • Utbetalningen lämnas underskriven av forskaren samt av Forsknings- och forskarutbildningsnämndens ordförande till ekonomiavdelningen. Utbetalning sker inom ett par dagar.
  • Forskaren sänder in ansökan om etikprövning av forskning som avser människor enligt regionala etikprövningsnämndens instruktioner (http://www.epn.se/stockholm/ansoekan/).