Riktlinjer för handläggning av ärenden om oredlighet i forskning

I 1 kap. 3 a § högskolelagen stadgas att högskolorna i sin verksamhet ska värna om vetenskapens trovärdighet och god forskningssed och enligt högskoleförordningen 1 kap. § 16 ska en högskola som genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete utreda misstankarna.

Vetenskaplig verksamhet och vetenskaplig oredlighet

I denna handläggningsordning inbegrips i begreppet vetenskaplig verksamhet forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och annat utvecklingsarbete vid högskola och med vetenskaplig oredlighet avses att någon i sin vetenskapliga verksamhet medvetet gör avsteg från vetenskapliga krav eller medvetet bryter mot allmänt accepterade etiska normer.

Åtgärder mot vetenskaplig oredlighet kan vidtas vid medvetna avsteg från god forskningssed (enligt God forskningssed, Vetenskapsrådet, 2011).

Beslutsinstans

Rektor beslutar i ärenden om misstanke om vetenskaplig oredlighet.

Rektor ska efter en inledande beredning av ett ärende avseende misstanke om vetenskaplig oredlighet fatta beslut om ärendet ska överlämnas till utskottet för forskningsetiska frågor för utredning eller ska lämnas utan vidare åtgärd.

När ett ärende överlämnas till utskottet för utredning ska rektor, med resultatet från utredningen som grund, besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. Åtgärder som kan bli aktuella är t ex inledande av disciplinärt förfarande, inledande av förfarande om skiljande från anställning, överlämnande till polis- och åklagarmyndighet vid brottsmisstanke eller att lämna ärendet utan vidare åtgärd.

Rektors beslut meddelas skriftligen till den anmälde och anmälaren. Rektors beslut kan inte överklagas.

Initiering av ärende och anmälningsskyldighet

Ett ärende om misstanke om vetenskaplig oredlighet kan initieras genom en skriftlig anmälan ställd till högskolan eller som ett initiativärende inom högskolan.

Anmälningsskyldighet

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden har ansvar för den övergripande kvalitetsutvecklingen och kvalitetsuppföljningen av GIH:s forskningsverksamhet. Om nämnden får kännedom om misstanke om oredlighet i vetenskaplig verksamhet ska ordförande skriftligen anmäla det till rektor.

Förvaltningschef, prefekt, enhets- och avdelningschefer ska skriftligen anmäla till rektor om de får kännedom om en misstanke om oredlighet i vetenskaplig verksamhet.

Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet

En anmälan om misstanke om vetenskaplig oredlighet bör innehålla:

uppgifter om vilken vetenskaplig verksamhet som anmälan avser,

vad den misstänkta vetenskapliga oredligheten består i,

när den misstänkta oredligheten har skett och

uppgift som stödjer att den misstänkta oredligheten har skett inom ramen för högskolans verksamhet,

anmälarens namn och kontaktuppgifter, men anmälaren kan dock vara anonym.

Handläggning av anmälan om misstanke om vetenskaplig oredlighet

Inkommen anmälan handläggs av en handläggare vid förvaltningen som inleder beredning av ärendet. Den inledande beredningen ska möjliggöra rektors ställningstagande om grund för misstanke om vetenskaplig oredlighet föreligger och om ärendet ska överlämnas till utskottet för forskningsetiska frågor eller om ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd.

Handläggaren ska skyndsamt uppmana den anmälde att skriftligen yttra sig över anmälan och inhämta det underlag och den övriga information som krävs för rektors ställningstagande till ärendets fortsatta handläggning. Till handläggarens uppgift hör också att säkrande av bevis.

Utskott för forskningsetiska frågor

Utskottet för forskningsetiska frågor ska utreda de ärenden om misstanke om vetenskaplig oredlighet som rektor överlämnar till utskottet och i ett skriftligt yttrande redovisa sin bedömning i frågan samt skälen för den.

Utskottets utlåtande kan inte överklagas.

Till utskottets förfogande i utredningen finns förvaltningschefen som biträder ordföranden.

Utskottets utredning av ärenden

Ärenden som överlämnats till utskottet ska behandlas skyndsamt.

Om utskottet bedömer att ärendet ligger utanför dess uppdrag och inte rör vetenskaplig verksamhet eller vetenskaplig oredlighet ska ärendet återlämnas till rektor.

Utskottet ska under sin utredning höra berörda parter och i övrigt inhämta den information som behövs för ställningstagande i sakfrågan. Representant/er för den anmälda verksamheten ska alltid ges möjlighet att skriftligt yttra sig över anmälan.

Rapporten ska även ange vilket material som har undersökts och innehålla en sammanfattning av genomförda intervjuer och annan relevant information om vilket underlag som ställningstagandet bygger på. Bevismaterial bör säkras.

Utskottet ska i normalfallet inhämta yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden. Utskottet ska omgående inhämta sådant yttrande om anmälaren eller den anmälde så begär. Yttrande behöver inte hämtas in om utskottet bedömer det som uppenbart obehövligt.

Anmälaren, den anmälde och representant/er för den anmälda verksamheten samt även annan person som utskottet bedömer ska hållas informerad om ärendets handläggning.

Protokoll ska föras vid sammanträde. Av det ska framgå datum och tid för sammanträdet, närvarande och i vilken egenskap de närvarar, de beslut som fattas och besked om tidpunkt för utlåtande. Protokoll justeras av ordföranden.

Utskottet är beslutfört när alla ledamöter är närvarande. Majoritetsbeslut gäller.

Utskottets utlåtande till rektor

Utskottet lämnar därefter ett utlåtande till rektor. Avvikande mening ska motiveras skriftligt.

Av utlåtandet ska tydligt framgå om påstådd vetenskaplig oredlighet har ägt rum och hur allvarlig förseelsen är. Det viktigaste underlaget för utlåtandet är yttrandet från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden.

Utskottet ska skyndsamt meddela rektor sitt utlåtande. Rektor beslutar därefter om vidare åtgärder.

Rektors beslut och eventuella påföljder

När utskottet för forskningsetiska frågor avgivit sitt utlåtande beslutar rektor på grundval av utlåtandet huruvida vetenskaplig oredlighet har förekommit eller inte.

Om vetenskaplig oredlighet har konstaterats, ska i beslutet klart framgå vilken typ av oredlighet som har belagts. Rektor kan också besluta att misstanken har varit ogrundad. Rektors beslut går inte att överklaga och meddelas skriftligen till anmälaren och den anmälde.

Rektor avgör i de fall då vetenskaplig oredlighet har konstaterats om ärendet ska överföras till högskolans personalansvarsnämnd, Statens ansvarsnämnd eller till polis- eller åklagarmyndighet.

Informationsåtgärder

Centrala etikprövningskommitténs expertgrupp ska underrättas om alla rektorsbeslut som rör misstänkt vetenskaplig oredlighet.

Om den som har gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet har ett vetenskapligt uppdrag hos någon organisation, ska den organisationen snarast underrättas om beslutet. Rektor avgör om särskild information behöver lämnas till exempelvis vetenskapliga tidskrifter.

I de fall då beslutet innebär att vetenskaplig oredlighet inte har belagts ska beslutet informeras med hänsyn till den anmäldes renommé. Rektor ska också samråda med den anmälde om andra åtgärder behöver vidtas för att återupprätta den anmäldes anseende. Exempelvis kan beslutet publiceras i de forum där anklagelse om vetenskaplig oredlighet tidigare har publicerats.