Regler och riktlinjer för forskningsetik

Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns ett forskningsetiskt utskott inom forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN. Det finns också riktlinjer för handläggning av ärenden om oredlighet i forskningen. Enligt rutinerna ska misstanke om oredlighet i forskning anmälas till rektor.

I 1 kap. 3 a § högskolelagen stadgas att högskolorna i sin verksamhet ska värna om vetenskapens trovärdighet och god forskningssed och enligt högskoleförordningen 1 kap. § 16 ska en högskola som genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete utreda misstankarna.