Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap

  • Idrottslaboratoriet LTIV började byggas upp i januari 2001. LTIV är en förkortning för Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap.

Idrottslaboratoriet LTIV kom till för att tillgodose behovet av integrering mellan teori och praktik i Gymnastik- och idrottshögskolans olika utbildningar och för att tillgodose idrottsrörelsens behov av testning och tillämpad idrottsvetenskap.

Sveriges Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet bidrar delvis till finansieringen tillsammans med GIH som är huvudman.

Tillämpad idrottsvetenskap arbetar med att få fram resultat som i hög grad skall vara användbara i den praktiska idrotten. Vetenskapliga metoder och stringenskrav är en självklar del i forskningsprocessen. I laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap har metoder och apparatur för träning, inlärning och testning stor betydelse och verksamheten syftar till utveckling av idrottslig och hälsoinriktad prestation i vid bemärkelse.

LTIV:s lokal

Verksamheten i laboratoriet betonar starkt integreringen mellan teori och praktik. Detta är av stor betydelse när det gäller att uppnå en hög kvalitet i grundutbildningen vid GIH och för att bidra med kunskap och support externt till skola, idrottsrörelse och friskvården i samhället generellt.

Samarbetet med idrottsrörelsen har redan manifesterats i ett samrådsorgan där Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och GIH ingår. I detta samarbete spelar Idrottslaboratoriet LTIV och Riksidrottsförbundets Elitidrottscentrum på Bosön en central roll. Dessutom samverkar personer i idrottslaboratoriet med Svenskt utvecklingscentrum för handikappidrott i Bollnäs.

Flera av skolans forskare använder idrottslaboratoriet i sin forskning och i grundutbildningen vid Idrottshögskolan används laboratoriet redan rutinmässigt i den laborativa verksamheten. I Idrottslaboratoriet LTIV finns utrustning för avancerade laboratorietester såväl som funktionella fälttester med inriktning mot styrka, aerob och anaerob kapacitet etc. Här finns även utrustning för avancerad rörelseanalys. Läs mer om LTIV:s tester.

Specifikt är målsättningen för verksamheten i idrottslaboratoriet att med utgångspunkt från idrottens problemställningar verka för utveckling av idrott och hälsa i vid bemärkelse genom:

  • Tillämpade idrotts- och hälsovetenskapliga studier på idrott
  • Integrering av praktik och forskning
  • Tvärvetenskapligt förhållningssätt i forskningsprocessen och i undervisningen vid Idrottshögskolan
  • Teoribildning inom området idrott och hälsa
  • Utveckling av apparatur, utrustning, redskap
  • Utveckling av inlärnings-, tränings- och utvärderingsmetoder
  • Framtagning och sammanställning av idrottsrelevant information och undervisningsmateriel samt att verka för analys och vidare spridning av denna
  • Nationellt och internationellt samarbete med olika institutioner och enheter angående forsknings- och utvecklingsarbete

Föreståndare
Johnny Nilsson, professor
Idrottslaboratoriet LTIV

Adress till denna sida: www.gih.se/ltiv