Forskningsstrategi

GIH:s forskningsstrategi 2016-2018 i sin helhet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH bedriver forskning inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Området har hög aktualitet och samhällsekonomisk relevans, inte minst mot bakgrund av de negativa konsekvenserna för folkhälsan av en alltmer fysiskt inaktiv livsstil. Lärosätet har en unik position som Sveriges enda fristående högskola med inriktning mot idrott. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger och sport managers samt även doktorer inom ämnet idrottsvetenskap. Efter en etablering av utbildning på forskarnivå och överflyttning av forskningsverksamhet till nya lokaler, är målsättningen för perioden 2016–2018 att GIH ska öka sitt bidrag av forskningsbaserad kunskap i syfte att medverka till en positiv samhällsutveckling.

GIH:s forskningsstrategi 2016–2018 ska ligga till grund för en fortsatt dynamisk och hållbar utveckling av högskolans framträdande forskning inom idrott, fysisk aktivitet, och hälsa med inriktning mot det salutogena perspektivet, det vill säga den friska människans möjligheter att stärka sina förutsättningar att vara frisk och uppleva hälsa och välbefinnande. Forskningsstrategin har som mål att ge förutsättningar för att ytterligare stärka GIH:s forskningsprofil och därmed bidra till ökad kunskapsproduktion och spridning samt att synliggöra högskolans roll i samhället, både nationellt och internationellt. Forskningsstrategin ska ge förutsättningar för GIH att genomföra forskning på absolut högsta nivå och med en mångfald av perspektiv inom högskolans unika och samhällsrelevanta profil.

Vision och övergripande mål

GIH ska enligt dess övergripande mål och vision vara ett nationellt nav och en internationellt framstående högskola för forskning och utbildning inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Med det som utgångspunkt avser GIH under den kommande perioden att:

  • profilera sina forskningsinriktningar inom fysisk aktivitet och hälsa, prestation och träning samt kultur och lärande genom att systematiskt arbeta för att höja kvaliteten i GIH:s forskning och skapa bättre förutsättningar för att ny forskning ska bidra till samhällets utveckling,
  • utveckla forskning om hälsofrämjande åtgärder samt den mening människor tillskriver idrott och fysisk aktivitet och hur det kan bidra till människors välbefinnande,
  • öka forskningens samhällsrelevans och möjligheter till extern forskningsfinansiering,
  • etablera ett nytt internationellt framstående laboratorium med forskning inom högskolans tre forskningsinriktningar,
  • fortsätta arbetet med att bygga upp och fördjupa utbildning på forskarnivå med hög kvalitet.

FFN

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden ansvarar för kvaliteten på forskningen vid GIH. (icon) Till FFN

GIH:s styrdokument

Mål och riktlinjer som styr GIH:s verksamhet.

Läs mer