Kultur och lärande

Kultur och lärande är en forskningsinriktning, som syftar till att utveckla kunskap om idrott som kulturfenomen och dess roll i skola och samhälle. Detta berör idrottskulturens och kroppsövningsämnets uppbyggnad och historia samt under vilka villkor och förutsättningar som människor deltar i och utövar idrott i bred bemärkelse.

Kunskapsbildningen avser villkoren för människors idrottsdeltagande avseende tillgänglighet, delaktighet, demokrati, jämlikhet, jämställdhet och social rättvisa samt hur deltagandet i idrott framträder i relation till kön, klass, etnicitet, religiös tillhörighet och sexuell läggning.

Enhetens forskning rymmer pedagogiska och didaktiska studier av påverkans- och lärprocesser inom idrottskulturer. Därtill finns forskning inom idrottshistoria, vilken har en inriktning mot idrottshjältar och media.

Den idrottspedagogiska forskningen undersöker vad man lär sig av att utöva idrott, förutom själva idrotten. Här studeras även vad som främjar eller försvårar idrottsdeltagande för olika grupper av människor samt hur rörelsekompetens definieras och konstrueras.

Idrott ska här förstås i sin breda mening, det vill säga rörelsekulturer som inkluderar övning och träning av kroppen. Med en bred definition av idrott ryms såväl traditionella idrotter som friluftsliv, dans och äventyrsidrott samt andra former av kroppsliga praktiker (parkour, skateboard med flera).

Inom den idrottspedagogiska forskningsgruppen (PIF) är kulturbegreppet centralt, vilket innebär ett särskilt fokus på normer, värderingar och handlingar i olika idrottsverksamheter. PIF-gruppen bedriver idrottspedagogisk forskning i huvudsak inom ramen för tre forskningslinjer:

  1. utbildning
  2. fritid
  3. livsstilar

För närvarande pågår även FoU-verksamhet med inriktning mot praktiknära studier på lärarutbildningen inom bollspel, dans, gymnastik och friluftsliv.

Forskningen representeras av

  • professorerna Håkan Larsson och Karin Redelius,
  • docenterna Jane Meckbach och Suzanne Lundvall samt
  • lektorerna Kerstin Hamrin, John Hellström, Bengt Larsson, Suzanne Lundvall, Britta Thedin Jakobsson och Anna Tidén.

Ansvarig för enhetens FoU-arbete är professor Håkan Larsson.

För mer information om enhetens forskning hänvisas till nedanstående länk och till respektive forskares personliga sida på denna webbplats.