Fysisk aktivitet och hälsa

Forskningen vid GIH bedrivs inom tre olika områden. Inriktningen fysisk aktivitet och hälsa är ett forskningsområde där Sverige i allmänhet och GIH i synnerhet, aktivt drivit kunskapsutveckling i under längre tid.

Omfattande forskning har kopplat en hög grad av fysisk aktivitet till välbefinnande, förutsättning för inlärning och ett hälsosamt åldrande. På samma sätt är det nu utom rimligt tvivel visat att för lite fysisk aktivitet är kopplat till uppkomsten av en lång rad ohälsotillstånd.

Fysisk aktivitet är dessutom ett medel att behandla uppkomna psykiska och fysiska ohälsotillstånd. Från att huvudsakligen ha handlat om så kallad fysisk hälsa är nu fokus riktat mot effekter på hela kroppen, inklusive hjärnans funktioner och mental hälsa. Fysisk aktivitet påverkar verkligen hela människan! 
Student går i trappaSenare års forskning har dessutom identifierat långvarigt stillasittande som en vana som dels är fristående från grad av fysisk aktivitet och dels kopplat till liknande hälsoeffekter som fysisk aktivitet. Mekanismerna bakom detta har nu i viss utsträckning identifierats och man känner till varför regelbunden rörelse kan ha så många olika effekter i kroppen.

En viktig del av den aktuella forskningen handlar om utveckling av metoder för att hjälpa personer att öka sin fysiska aktivitet, bland annat metoden ”Fysisk aktivitet på recept” och studier av hur ökad fysisk aktivitet i skolan kan åstadkommas.

Foto: Akademiska hus, Ola Kjelbye

I dag har även internationella organisationer som WHO och nationella organisationer som American College of Sports Medicine och Sport Medicine Australia uppmärksammat forskningsområdet och startat en världsomspännande kampanj för att öka och sprida kunskapen om den fysiska aktivitetens betydelse. Orsaken till detta är sannolikt kunskapen att de levnadsvanor som tidigare kopplats till Europa och USA nu återfinns i stora delar av övriga världen och att ohälsotillstånd som kopplats till dessa nu ökar globalt.

GIH medverkar i flera av dessa viktiga områden genom forskning och undervisning bland annat via enheten för fysisk aktivitet och hälsa. I detta avseende innebär införandet av utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid GIH en fördjupning och en säkring av den framtida kompetensen inom området fysisk aktivitet och hälsa.

Studier vid enheten för fysisk aktivitet och hälsa

Vid enheten för fysisk aktivitet och hälsa genomförs idag ett flertal stora studier av just hur fysisk aktivitet och levnadsvillkor är kopplat till olika hälsotillstånd och faktorer.

  • Inom enheten för fysisk aktivitet och hälsa finns ett flertal projekt med fokus på psykisk hälsa och prestationsförmåga. Enheten genomför psykologisk forskning av riskfaktorer för utbrändhet och stress, inom såväl arbetsliv som i samband med idrottsprestation. Dessa studier genomförs på såväl populationsnivå genom registerstudier, i bland annat det svenska tvillingregistret, som genom kliniska studier. De idrottspsykologiska studierna fokuserar även på coaching och olika ledarstilar.
  • I FoU-gruppen för Rörelse, hälsa och miljö studeras effekter av fysiskt aktiv arbetspendling till fots eller på cykel och de miljöfaktorer som påverkar möjligheter till detta inom ramen för en hållbar utveckling. I gruppens forskning studeras bland annat fysiologiska krav vid cykelpendling.
  • Epidemiologiska projekt i form av LIV- och SCAPIS-studierna, som forskare vid enheten driver respektive deltar i, syftar till att studera effekter av fysisk aktivitet, stillasittande och kondition på hälsa och uppkomsten av ohälsa hos vuxna. LIV-studien genomförs för tredje gången. SCAPIS-studien kommer att avslutas 2019 med data från cirka 30 000 personer. Redan under 2015 kommer data från den pilotstudie som genomförts att publiceras.
  • Inom enheten bedrivs vidare studier kring handikappidrott samt neuronala processer vid rörelse och beslutsfattande.