Forskningsinriktningar

GIH har uppdraget att bedriva utbildning och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Vi angriper frågeställningar inom området med olika utgångspunkter, såväl humanbiologiska som humanistiska och samhällsvetenskapliga.

Bakgrund

När högre utbildning inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa växte fram i Skandinavien benämndes det till en början gymnastik/fysisk fostran. I Sverige fick Per Henrik Ling i uppdrag år 1813 att grunda en statlig utbildningsinstitution i gymnastik. Detta kom att bli Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet (GCI), nuvarande Gymnastik‐ och idrottshögskolan.

Den första ”moderna” professuren vid GCI inrättades 1939 i kroppsövningarnas fysiologi och hygien. Erik Hohwü Christensen blev dess förste innehavare och han kom att lägga grunden till den idrottsfysiologiska forskningen, vid GIH såväl som i Sverige i stort, vilken därefter haft en framträdande position sett ur ett internationellt perspektiv.

I slutet av 1980‐talet inrättandes fyra professurer med tydlig inriktning mot idrottsvetenskap (två i idrottsmedicin, en i idrottshistoria och en i idrottspedagogik) som stöd för idrottsforskningens fördjupning och utveckling.

Ämnesstudierna vid GIH har över tid gått från att till stora delar ha karaktäriserats av laborativa ämnen och professionsinriktad utbildning till att i dag representeras av ett akademiskt mång‐ och tvärvetenskapligt kunskapsfält.

Karaktäristika

Utvecklingsmöjligheterna för forskning inom området idrott, fysisk aktivet och hälsa är stora. Det som särskiljer området från moderdisciplinerna är att utgångspunkten tas i den fysiska aktiviteten som genomförs med målet att främja hälsa och välbefinnande, prestation och estetisk upplevelse.

Idrott som fenomen är att betrakta som ett kunskapsområde som ingen enskild vetenskaplig disciplin har möjlighet att förklara i sin helhet. Istället poängteras att idrott är så komplext att det kräver belysning från och samarbete mellan många olika ämnen för att bygga upp en solid vetenskapligt förankrad kunskapsbas.

Inriktningar

I relation till området idrott, fysisk aktivitet och hälsa är forskningen organiserad i de tre inriktningarna: fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande samt prestation och träning.