FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö

Rörelse, hälsa och miljö

Temaområdet rörelse, hälsa och miljö är ett flervetenskapligt forsknings- och utvecklingsområde vid GIH.

En övergripande frågeställning inom detta temaområde är hur fysisk aktivitet och hälsa inom befolkningen ska kunna främjas samtidigt med en ekologiskt hållbar utveckling. 

I bedömningen av dessa frågor bör därför olika ramvillkor, t ex fysiologiska, ekologiska och ekonomiska, bedömas och vägas in. Temaområdet är således flervetenskapligt till sin karaktär.  

Hur olika miljöfaktorer påverkar människors lust till att vara fysiskt aktiva är ett exempel på frågeställning inom temaområdet. Ett annat är vilka positiva respektive negativa miljöeffekter som kan knytas till skilda former av fysisk aktivitet, dess olika arenor och andra betingelser som är knutna till utövandet. Pilarna i nedanstående figur visar på samband mellan olika faktorer som vi är intresserade av att studera.

Pilar visar sambandet mellan begreppen rörelse, hälsa och miljö

Ett större forskningsprojekt inom temaområdet behandlar fysisk aktivitet i form av gång och cykling vid arbetspendling. Mer information om det finns på: www.gih.se/faap   

Ett annat belyser olika aspekter av gröna miljöer för fysisk aktivitet och hälsa: www.gih.se/gm

FoU-gruppen samverkar för närvarande med forskare vid Umeå och Stockholms universitet.

Inom FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö pågår även ett utvecklingsarbete kring dessa frågor inom ramen för undervisningen, särskilt inom utbildningen av lärare inom idrott och hälsa och hälsopedagoger. 

Forskningsgruppen

Publikationer i urval  

 


Adress till denna sida www.gih.se/rhm

The Stockholm Seminars

Välkommen till "The Stockholm Seminars" om rörelse, hälsa och miljö.

Läs mer om seminarierna