Doktorander inom pedagogisk idrottsforskning

Anna Qvarfordt är doktorand i idrottsvetenskap vid GIH och adjunkt i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Hennes avhandlingsprojektet handlar om hur elitidrottare upplever antidopingpolicy och genomförandet av antidopingarbetet. Syftet är också att undersöka legitimiteten för regleringarna kring arbetet mot doping inom idrotten.

Susanne Johansson är doktorand i idrottsvetenskap vid GIH med ett avhandlingsprojekt om förekomsten av sexuella övergrepp i svensk idrott, samt fördjupande om intimitet, kärleksrelationer och sexuellt umgänge mellan tränare och elitidrottande kvinnor.

Jenny Kroon är doktorand i idrottsvetenskap vid GIH. "Jag är intresserad av didaktiska frågor som rör läraruppdraget, med fokus på kunskapsbedömning. Idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan är ett kunskapsämne där elevens kunskaper och förmågor ska bedömas och betygsättas på samma grunder, oavsett kön, undervisande lärare och skola. Därmed är jag intresserad av de område som rör elevers rätt till en likvärdig utbildning, bedömning och betygsättning."

Eva Linghede är doktorand i idrottsvetenskap vid GIH och hennes avhandlingsprojekt handlar om gränsöverskridanden och queera handlingar inom idrotten. Det övergripande syftet är att undersöka positioner och erfarenheter inom idrotten som går på tvärs mot det förväntade och som utmanar eller skevar i förhållande till traditionella könsmönster och heteronormer – liksom i relation till dominerande bilder inom idrottsforskningen.

Jonas Mikaels är doktorand i idrottsvetenskap och lärare i friluftsliv vid GIH, med ett avhandlingsprojekt om friluftsliv som kunskapsområde i skolan med särskilt fokus på platsbegreppets betydelse som lärobjekt i den pedagogiska friluftslivspraktiken.

Sara Ridderlind är doktorand i idrottsvetenskap vid GIH och arbetar som lärare i idrott och hälsa på Spånga gymnasium. Hon medverkar i Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD). Sara genomför ett praktiknära forskningsprojekt om kommunikationsprocesser i gymnasiets idrott och hälsa, särskilt kommunikation mellan lärare och elever.

Daniel Roe är doktorand i idrottsvetenskap vid GIH med ett avhandlingsprojekt om idrottspedagogik i svenska särskilda ungdomshem. Projektet utforskar hur idrott och fysisk aktivitet arrangeras i denna kontext, och när sådan verksamhet blir meningsfull för både elever och personal.

Lena Svennberg är doktorand i idrottsvetenskap vid GIH och adjunkt i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Hennes avhandlingsprojekt handlar om lärares betygsättningspraktik i idrott och hälsa på högstadiet. Vilka kriterier använder lärarna när de sätter betyg och hur kan man förstå deras betygsättning i ett målrelaterat betygssystem?

Sabina Vesterlund är doktorand i idrottsvetenskap vid GIH och arbetar som lärare i idrott och hälsa på Ösbyskolan, Värmdö. Hon medverkar i Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD). Sabina genomför en Learning Study om ett hälsorelaterat innehåll i idrott och hälsa på högstadiet.